НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реа..."  № 3210-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3210-39/2018 від 22.11.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції
Рішення міської ради  №1410-20/2017 від 20.04.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3210-39/2018-39
 


Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції (додається).

2. Рішення міської ради від 20.04.2017 року №1410-20/2017 «Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я.Міський голова                                                                                                             І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.11.2018 р.№3210-39/2018


ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний центр

надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї


  1. Загальні положення


1.1. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (далі – Центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію якої приймає Коломийська міська рада.

1.2. Уповноваженим органом управління Центру є виконавчий комітет Коломийської міської ради.

1.3. Центр є підзвітним та підконтрольним департаменту соціальної політики Коломийської міської ради (далі - Департамент).

1.4. Центр утворений для надання соціальних та реабілітаційних послуг, визначених Державними стандартами, на безоплатній основі, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Коломийського міського голови, розпорядженнями департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту, а також цим Положенням.

1.6. Повноваження Центру поширюються на територію територіальної громади міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

1.7. Центр розміщується на території із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки та мають усі види комунального благоустрою.

1.8. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

1.9. На отримання соціальних та реабілітаційних послуг у Центрі мають право особи, які зареєстровані та фактично проживають на території територіальної громади міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громадах або іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, внутрішньо переміщені особи, які проживають на території територіальної громади міста Коломиї та в приєднаних сільських територіальних громадах на законних підставах, перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги, а саме:

- громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які частково втратили здатність та не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

- особи з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або діти з інвалідністю, та/або діти віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

- сім'ї, одинокі матері (батьки), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та які в зв'язку з наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім'ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, тяжкою хворобою, насильством у сім'ї, безпритульністю опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно.

1.10. Положення про Центр та гранична чисельність затверджується Коломийською міською радою.

1.11. В залежності від потреби осіб, зазначених у пункті 1.7. цього Положення, в наданні соціальних та реабілітаційних послуг, за рішенням Коломийської міської ради, може змінюватися гранична чисельність понад нормативи, затверджені Міністерством соціальної політики України.

1.12. Директор Центру у разі виробничої необхідності за погодженням з міським головою може змінювати відповідно до законодавства штати окремих структурних підрозділів в межах фонду оплати праці за наявності розрахунку (обгрунтування) їх потреби.

1.13. Кошторис доходів, видатків Центру затверджує директор Департаменту. Штатний розпис Центру затверджує міський голова.

1.14. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснюється Міністерством соціальної політики України, координацію та контроль за діяльністю здійснює Департамент.

1.15. Контроль за дотриманням Центром законодавства здійснюють уповноважені державні органи в установленому законодавством порядку.

1.16. Для забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг Центр взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами Коломийської міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, благодійними громадськими організаціями, іноземними фондами та іншими інституціями.

1.17. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки і діє відповідно до цього Положення.

1.18. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

1.19. Коротка назва  Центру – Єдиний ЦНРСП м. Коломиї.

1.20. Центр є правонаступником за всіма правами та зобов'язаннями територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї.


  1. Основні завдання Центру


2.1. Реалізація основних завдань, визначена законами України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

2.2. Виявлення осіб з числа жителів територіальної громади міста Коломиї та жителів приєднаних сільських територіальних громад, зазначених у пункті 1.7. цього Положення, формування електронної бази даних таких осіб, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних та реабілітаційних послуг.

2.3. Забезпечення якісного надання соціальних та реабілітаційних послуг особам, зазначеним у пункті 1.7. цього Положення, які мають право на отримання даних послуг у Центрі. Проведення моніторингу актуальності та ефективності соціальних та реабілітаційних послуг, які надає Центр та оцінка якості цих послуг.

2.4. Центр у разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах територіальної громади, на якій вона розташована) осіб, зазначених у пункті 1.7. цього Положення, які проходять реабілітацію в Центрі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Центру та/або до місця їхнього проживання/перебування.

2.5. Центром визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей його діяльності.

2.6. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням осіб, зазначених у пункті 1.7. цього Положення, які проходять реабілітацію в установі.

2.7. Здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації осіб, з громадськими організаціями та благодійними фондами.

2.8. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників Центру.

2.9. Центр надає такі види соціальних та реабілітаційних послуг:

- денний догляд;

- догляд вдома та паліативний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна реабілітація;

- абілітація;

- консультування;

- представництво інтересів;

- соціально-економічні;

- транспортні;

- соціально-побутові;

- підтримане проживання;

- стаціонарний догляд;

- надання притулку;

- кризове та екстрене втручання;

- соціальний супровід сімей в складних життєвих обставинах;

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- соціальна профілактика;

- догляд та виховання дітей в умовах наближених до сімейних.


  1. Структура Центру


3.1. Структуру Центру затверджує міський голова.

3.2. Структурними підрозділами Центру можуть бути:

- адміністрація;

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

- відділення денного догляду;

- інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з наданням реабілітаційних та соціальних послуг.

3.3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи затверджених директором Центру за погодженням з директором Департаменту.

3.4. Робота відділень Центру забезпечується відповідно до положень про ці відділення, що погоджується з директором Департаменту та затверджується наказом директора Центру.

3.5. Завідувач відділення здійснює контроль за діяльністю відділення та несе персональну відповідальність за роботу відділення згідно чинного законодавства.

3.6. З метою проведення моніторингу дотримання прав осіб, зазначених у пункті 1.7. цього Положення, які перебувають на обслуговуванні у відділеннях Центру може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджується директором Центру.

3.7. У Центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних та реабілітаційних послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України.


  1. Умови прийняття на обслуговування Центром


4.1. Умови прийняття на обслуговування, зарахування, взяття під соціальний супровід та порядок надання соціальних та реабілітаційних послуг Центром здійснюється відповідно до чинного законодавства та вказано в положеннях про відділення Центру.

4.2. Центром не надаються послуги особам, які мають медичні протипоказання.

4.3. Учасниками процесу можуть бути особи з інвалідністю, їхні батьки або законні представники, сім’ї, діти та молодь, особи похилого віку, вчителі, психологи, соціальні педагоги, медики, соціальні працівники, соціальні робітники та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання соціальних послуг.


V. Оплата за соціальні послуги, що надаються Центром


5.1. Центр надає соціальні послуги на безоплатній та платній основі.

Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються  безоплатно.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

5.2. Перелік платних соціальних послуг, що можуть надаватися Центром, визначається Кабінетом Міністрів України.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються згідно Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України та відповідно до чинного законодавства.

5.3. У  виняткових  випадках особи, зазначені у пункті 1.7. цього Положення, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах Центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього місцевий орган виконавчої влади створює комісію, яка приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

VІ. Умови зняття з обслуговування


6.1. Надання відділеннями Центру соціальних та реабілітаційних послуг особам, зазначеним у пункті 1.7. цього Положення, припиняється згідно умов зазначених в положенні про відділення з відміткою про ознайомлення та особистим підписом отримувача соціальної чи реабілітаційної послуги.

6.2. Про зняття з обслуговування видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Центру або робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке надавало соціальні та реабілітаційні послуги особам, зазначеним у пункті 1.7. цього Положення.


VIІ. Керівництво Центру


7.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду міським головою шляхом укладення контракту та звільняється із займаної посади міським головою.

Посаду директора Центру може займати особа, яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (соціальна робота, юридичний, педагогічний, медичний) і стаж роботи на керівній посаді не менше ніж п’ять років.

7.2. Обов’язки директора Центру:

- організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних та реабілітаційних послуг, та звітує про його діяльність;

- подає на затвердження міській раді Положення про Центр;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

- координує діяльність структурних підрозділів Центру;

- розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- подає на затвердження директору Департаменту кошторис витрат Центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- укладає договори з юридичними та фізичними особами різних форм організаційно-правового господарювання, з метою створення належних умов для функціонування установи, в якій здійснюється надання соціальних та реабілітаційних послуг;

- укладає договори про надання соціальних послуг Центром з отримувачами послуг (їх законними представниками);

- діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису та відповідно до їх цільового призначення;

- призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

- вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів осіб, зазначених у пункті 1.7. цього Положення;

- здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм і пожежної безпеки тощо;

- проводить особистий прийом громадян з питань , що належать до повноважень Центру;

- видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування осіб), організовує і контролює їх виконання.


VIIІ. Фінансово-господарська діяльність Центру


8.1. Центр утримується за рахунок коштів, що відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з міського бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, та за рахунок інших надходжень від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг в тому числі від здачі в оренду вільних приміщень, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

8.2. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Положенням.

8.3. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг Центру і надходять до спеціального фонду кошторису використовуються виключно в межах запланованих видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг.

8.4. Для надання соціальних та реабілітаційних послуг Центр має право залучати на безоплатній основі та договірних засадах юридичних та фізичних осіб, зокрема волонтерів та волонтерські організації.

8.5. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, яка використовується для надання допомоги особам, зазначеним у пункті 1.7. цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази центру.

8.6. Перевірка та контроль за діяльністю Центру здійснюється відповідно до законодавства України.

8.7. Центр є неприбутковою установою, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).


IХ. Ліквідація та реорганізація Центру


9.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється за рішенням Коломийської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

9.2. У разі реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії відповідно до законодавства України.

9.3. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації Центру, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.
2011-2019 © Всі права застережено.