НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 грудня 2018 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Статуту комунального підприємства "Пол..."  № 3195-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3195-39/2018 від 22.11.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3195-39/2018-39
 

Про затвердження Статуту

комунального підприємства

«Полігон Екологія» у новій редакціїВідповідно до Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою ефективності фінансово-господарської діяльності та збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Полігон Екологія», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


      1. Затвердити статут комунального підприємства «Полігон Екологія» у новій редакції (додається).

       2. Директору комунального підприємства «Полігон Екологія» (М.Попелюк) провести всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів комунального підприємства «Полігон Екологія».

             3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Б.Федорука.

           4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Р. Крутко) та постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (В. Козоріз).Міський голова                                                                                                                     І. Слюзар

                                               

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               рішення міської ради

                                               від 22.11.2018 р. №3195-39/2018

                                       

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПОЛІГОН ЕКОЛОГІЯ»
(нова редакція)

м. Коломия

2018 рік


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Комунальне Підприємство «Полігон Екологія» (надалі Підприємство) діє у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншого чинного законодавства України та цього статуту.

1.2.Засновник Підприємства: Коломийська міська рада.

1.3.Форма власності Підприємства: комунальна.

1.4.Найменування Підприємства:

Повне: Комунальне підприємство «Полігон Екологія».

Скорочене: КП «Полігон Екологія».

1.5.Місце знаходження Підприємства: 78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шкрумеляка,36


2.МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку від господарсько-фінансової діяльності.

2.2.Предметом діяльності підприємства є:

- будівництво доріг та автострад;

- санітарна очистка міста;

- очистка русел та берегів річок і потоків від побутового сміття;

- виконання ремонтно-будівельних робіт;

- інші види робіт.

2.3.У випадках, передбачених чинним законодавством, Підприємство одержує ліцензії (дозволи)на здійснення окремих видів діяльності.


3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПРІДПРИЄМСТВА.

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього статуту на території територіальної громади міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

3.3.Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється за рішенням Коломийської міської ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.6.Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті не майнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.
4.МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.

4.1.Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2.Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3.Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за згодою Засновника. Кошти, отримані в результаті відчуження зазначеного майна, скеровуються виключно для підприємства і є комунальною власністю.

4.4.Підприємство має право, з дозволу Засновника, здавати  в оренду відповідно до чинного законодавства юридичним та фізичним особам устаткування, нежитлові приміщення, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать а також після закінчення терміну експлуатації списувати їх з балансу.

4.5.Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Засновником;

- доходи, отримані від надання послуг та виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання або безоплатна передача майна іншого підприємства, організації;

- інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6.Підприємство за рішенням Засновника може створювати спільні підприємства,  в тому числі з іноземними інвестиціями.

4.7.Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.8.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення майнових прав юридичними чи фізичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.9.Статутний капітал Підприємства встановлений Коломийською міською радою у розмірі 9268135, 13 грн. (Дев’ять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч сто тридцять п’ять гривень 13 копійок) – у грошовому значенні.


5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1.Права Підприємства:

5.1.1.Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2.Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції, укладає угоди на виконання окремих видів робіт поза межами території, на якій Підприємство здійснює свою діяльність.

5.2.Обов’язки Підприємства:

5.2.1.Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань до бюджетів згідно з чинним законодавством.

5.2.2.Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3.Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників  з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.4.Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3.Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.


6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

6.1.Управління Підприємством здійснює керівник-Директор.

6.2.Наймання керівника здійснюється шляхом укладання з ним контракту (контракт з керівником підписує міський голова). Підприємство за погодженням з управлінням комунального господарства Коломийської міської ради, визначає свою структуру і встановлює штатний розпис.

6.3.Умови контракту з керівником Підприємства передбачають:

- термін дії контракту;

- права та обов’язки сторін;

- відповідальність керівника перед засновником;

- умови оплати праці та компенсації;

- умови звільнення з посади та гарантії.

6.4.Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Засновника та інших органів управління даного Підприємства.

Керівник Підприємства:

-несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

  • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх установах та організаціях;
  • видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;
  • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори,видає довіреності;
  • відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
  • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
  • здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.5.Трудовий колектив Підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

       - розглядає і вирішує згідно з статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

       - визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

       - бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

       - розглядає разом з Засновником та погоджує зміни і доповнення до статуту Підприємства.

       6.6.Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органом управління – уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.7.Право укладення колективного договору від імені Засновника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.


7.ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАСНОВНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ.

7.1.Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основу діяльності Підприємства.

7.2.До виключної компетенції Засновника Підприємства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

- встановлення розміру, форми та порядку внесення Засновником додаткових внесків;

- наданням дозволу за рішенням міської ради на отримання кредитів.

7.3.Засновник має право:

-  отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

- знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

- встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь міського бюджету;

- надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

- встановлювати рентабельність роботи Підприємства;

- контролювати здійснення покладених Засновником на Підприємство завдань.

7.4.Засновник Підприємства може прийняти рішення про передачу частини його прав до компетенції Керівника Підприємства.


8.ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

8.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2.Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.

8.2.1.Фонд розвитку створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.

8.2.2.Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди, та інші умови визначаються контрактом у відповідності до чинного законодавства України).

8.2.3.Резервний Фонд Підприємства утворюються відповідно до чинного законодавства і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.3.Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, отримані від благодійних внесків підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.4.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.

8.5.Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.


9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1.Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2.Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Засновника.

9.3.Підприємство ліквідується у випадках:

-  прийняття відповідного рішення Засновника;

-  визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства та/або рішення про створення Підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.4.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником.

9.5.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6.При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


10.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

10.1.Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Коломийської міської ради, набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

10.2.У всьому, що не відображено в Статуті, Підприємство та засновник керуються чиним законодавством України.

2011-2018 © Всі права застережено.