НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Статуту комунального підприємства "Жит..."  № 3194-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3194-39/2018 від 22.11.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3194-39/2018-39
 


Про затвердження Статуту комунального підприємства «Житлоінфоцентр» в новій редакції


Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Господарського, Бюджетного, Цивільного кодексів України, та з метою ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Житлоінфоцентр», міська рада

в и р і ш и л а:

       

       1. Затвердити Статут комунального підприємства «Житлоінфоцентр» в новій редакції додається.

       2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови  Б.Федорука.

       3. Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (В. Козоріз).Міський голова                                                                                                                      І. Слюзар                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення міської ради

                                                                            від 22.11.2018 р.  № 3194-39/2018СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Зеленосвіт »

у новій редакції

м. Коломия

2018 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1.        Комунальне підприємство "Зеленосвіт ", далі по тексту – підприємство, утворено згідно рішення  міської ради № 2025 від 25.10.2005р. і є правонаступником комунального підприємства "Житлоінфоцентр"

 1. Засновником підприємства є Коломийська міська рада.
 2. Підприємство є юридичною особою; має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
 3. Підприємство - самостійний суб'єкт підприємницької діяльності, створений для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних та соціальних результатів, та з метою одержання прибутку.

1.5.        Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими Кодексами та Законами України,  нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами, рішеннями (розпорядженнями), а також цим статутом.                                                                                                                                                                          1.6. Найменування підприємства - Комунальне підприємство
" Зеленосвіт", скорочене найменування КП “ Зеленосвіт“

1.7. Місцезнаходження підприємства: Україна 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця Староміська, будинок 5а.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.1.        Головна мета діяльності підприємства – утримання, відновлення, організації, підтримання, реконструкції, санітарного очищення об?єктів благоустрою зеленого господарства та вуличного освітлення на території територіальної громади м.Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.


2.2. Предметом діяльності підприємства є:

- створення нових зелених насаджень у місті шляхом  улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квіткових композицій на об?єктах будівництва та експлуатації, виконання усіх видів робіт включених до планів;

- надання послуг з утримання, капітального ремонту та поточного ремонту зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), раціональне використання і реалізація відходів деревини;

- будівництво та реконструкція парків, скверів;


- виконання комплексу озеленювальних робіт;

- організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;

- вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного грунту, квіткової продукції;

- організація проектування об?єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об?єктів зеленого господарства;

- впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство;

- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

- проектно-кошторисні роботи;

- надання транспортних послуг;

- торгова та торгово-посередницька діяльність;

- надання послуг з обслуговування мережі зовнішнього освітлення;

- надання послуг з поточного ремонту  мережі зовнішнього освітлення;

- передача в оренду нерухомого майна;

- виконання зварювальних та слюсарних робіт;

- надання послуг з санітарної очистки ; 

- управління будинком, спорудою, іншим нерухомим майном;

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання: водопроводу та каналізації, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення ;

- монтаж зовнішніх  інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання: водопроводу та каналізації, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення ;

- зайняття іншою комерційною та посередницькою діяльністю не забороненою законом;

- надання ландшафтних послуг;

- допоміжна діяльність у рослинництві; 

2.3 Підприємство здійснює будь-які види діяльності (виконання робіт, надання послуг тощо), обумовлені даним Статутом, а також інші, не заборонені чинним законодавством України. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  ПІДПРИЄМСТВА.

 1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить Антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок,

валютний та інші рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи.


3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах

належному йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави.


3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті

немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

4.        ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

4.1.        В процесі організації і здійснення господарської діяльності підприємство використовує весь обсяг цивільної правоздатності, встановлений чинним законодавством України для юридичних осіб, зокрема має право:

 1. Укладати будь-які угоди, а також здійснювати інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними особами, фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном;
 2. Реалізовувати свою продукцію, інше майно, виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі;
 3. Проводити та брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, з'їздах, наукових конференціях;
 4. Вступати на добровільних засадах в договірні об'єднання у відповідності до вимог чинного законодавства України;
 5. Отримувати кредити в банках та в інших кредиторів;

4.1.6. Випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним та фізичним
особам у відповідності з чинним законодавством;

 1. Придбати та реалізовувати цінні папери інших емітентів;
 2. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

Інші права, що не суперечать чинному законодавству.


4.2.        Підприємство зобов'язане:

4.2.1. Здійснювати свою діяльність у відповідності до вимог чинного
законодавства України та даною статуту;

 1. Створювати для всіх працюючих на підприємстві безпечні умови праці;
 2. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, вимог техніки безпеки, здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників підприємства з метою їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і підприємства в цілому;

4.2.4. Здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати
відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію
щодо своєї господарської діяльності, інші дані, у визначені законом терміни та

відповідні органи.

5.        МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Коломиї і закріплено за підприємством на праві господарського відання.


5.2.        Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за
ним майном з обмеженням правомірності розпорядження щодо окремих видів
майна за згодою засновника у випадках, передбачених чинним законодавством

України та даним статутом.

5.3.        Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди а також
інші    цінності,    вартість    яких    відображається    у    самостійному    балансі

підприємства.


5.4.        Джерелами формування майна підприємства є:
5.4.1. Грошові та матеріальні внески засновника.

5.4.2.Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

 1. Доходи від цінних паперів;
 2. Кредити банків та інших кредиторів;
 3. Капіталовкладення і дотації з бюджетів;

5.4.6. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

5.4.7.        Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4.8. Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в порядку,
встановленому законодавчими актами України.

5.4.9.        Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів підприємства, спрямовуються на інвестування виробничої діяльності підприємства.

5.4.10. По відношенню до житлових і нежитлових приміщень, будівель підприємство є балансоутворювачем  і даним майном по своїх зобов’язаннях відповідальності не несе.

 1. Міська рада наділяє підприємство статутним фондом в розмірі 15 876 186,00 гривень (п’ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч сто вісімдесят шість гривень.)
 2. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів підприємства проводяться згідно облікової політики підприємства у відповідності до чинного законодавства.
 3. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці), резервний фонд тощо. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюється підприємством у відповідності до законодавства самостійно.

5.8.        Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати

відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів тощо, залишається в повному розпорядженні підприємства. Підприємство визначає напрямки використання чистого прибутку самостійно.

5.9.        Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника.

5.10.        Підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому майном.


6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

6.1. Управління підприємством здійснюється на основі поєднання права засновника щодо господарського використання свого майна.

6.2. Підприємство належить до сфери управління – Управління комунального господарства Коломийської міської ради.

6.3.3асновник здійснює свої права щодо управління підприємством через уповноважений ним орган - директора підприємства, який здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства.

6.4. Призначення на посаду (звільнення з посади) директора підприємства
здійснюється на підставі розпорядження міського голови.

6.5.        При прийомі на роботу з директором підприємства укладається контракт, в
якому визначаються права, обов'язки і відповідальність директора, умови його
матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму
за погодженням сторін.

 1. Директор підприємства може бути звільнений з посади на підставах, передбачених у контракті та законодавстві України.
 2. Директор підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, в усіх організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених чинним законодавством та даним статутом.
 3. Директор розпоряджається майном підприємства, укладає угоди, в т.ч. трудові, видає доручення, довіреності, відкриває у банках поточні, розрахункові та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства, затверджує структуру та штати підприємства, видає накази та розпорядження, які обов'язкові для виконання усіма працівниками підприємства.
 4. Підприємство може складатися з виробничих та функціональних структурних підрозділів апарату управління. Функції,  права та обов'язки, відповідальність структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються директором підприємства.


 1. Підприємство може створювати філії, представництва, відділення та інші
  відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування.
  Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону, самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і послуги, що виготовляється, надається підприємством.


 1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.


 1. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємством. Службові особи підприємства зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження й пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.


 1. Втручання трудового колективу чи уповноваженого ним органу, профспілкового комітету підприємства у господарську діяльність підприємства
  не допускається.

7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

 1. Підприємство без обмежень самостійно здійснює господарську діяльність, що не суперечить законодавству.
 2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

7.3. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі
договорів.


7.4.        Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань,
інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству
України.


 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України,   іншими   прийнятими   відповідно   до   них   нормативно-правовими актами.
 2. Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, а також надає фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог закону. Надання інформації, статистичних та інших даних, не передбачених законом, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям здійснюється підприємством на договірній основі.

7.7. Підприємство самостійно визначає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок, відрядних розцінок, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах передбачених чинним законодавством.

7.8.        Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом спільно з адміністрацією підприємства відповідно до законодавства, статуту підприємства.

7.9. 3асновник, органи управління підприємства зобов'язані забезпечити для всіх працівників підприємства належні і безпечні умови праці. Підприємство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

 1. Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.
 2. Підприємство має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну тощо) на умовах і в порядку,

встановлених законодавством.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

8.1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням засновника або суду.

8.2.        Підприємство ліквідується за рішенням засновника або суду, у разі визнання банкрутом, крім випадків, передбачених законом, а також у разі скасування державної реєстрації.

8.3. Скасування державної реєстрації позбавляє підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.
Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру
запису про припинення його діяльності, після затвердження ліквідаційного балансу.

 1. Ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником підприємства або за рішенням суду. Ліквідацію суб'єкта господарювання може бути також покладено на орган управління підприємства.
 2. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, не менший, ніж 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію підприємства.


 1. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію підприємства, діють у відповідності до закону.
 2. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою засновника.Директор КП «Зеленосвіт»                                                                                         В.М.Михайлищук2011-2019 © Всі права застережено.