НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 26 травня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження статуту комунального підприємства "Кол..."  № 3184-39/2018-39 від 22.11.2018р. 
Документ №3184-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження статуту комунального підприємства "Коломияводоканал" у новій редакції
Рішення міської ради  №2428-30/2018 від 22.02.2018р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження статуту комунального підприємства "Коломияводоканал" у новій редакції
Рішення міської ради  №3449-41/2019 від 21.02.2019р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.11.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 22.11.2018р.  № 3184-39/2018-39
 

               

Про затвердження статуту комунального    підприємства     «Коломияводоканал»      у

новій редакції   


З метою приведення статуту комунального підприємства «Коломия­водоканал» у відповідність до змін в законодавстві України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарським, Бюджетним, Цивільним кодексів України, та з метою ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Коломияводоканал», міська рада


вирішила:

1. Затвердити статут комунального підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.02.2018 року № 2428-30/2018 «Про затвердження статуту комунального    підприємства «Коломияводоканал» у новій редакції ».

3. Організацію виконання цього рішення покласти заступника міського голови Б. Федорука.

     4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій.


Міський голова                                                                                                                         І. Слюзар                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішення міської ради

                                                               від 22.11 2018 р. № 3184-39/2018

                                                             


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ»

(нова редакція)

м. Коломия

2018 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


       1.1. Комунальне підприємство «Коломияводоканал» надалі «Підприємство» створено рішенням Коломийської міської ради Івано-Франківської області «Про створення комунального підприємства «Коломияводоканал» від 14.08.2002 р. № 81, на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Коломия і закріпленої за ним на праві господарського відання.

       1.2. Засновником Підприємства і власником майна є Коломийська міська рада.

       1.3. Найменування Підприємства:

    повна назва:

 • комунальне підприємство «Коломияводоканал»;

скорочене найменування:

 • КП «Коломияводоканал».

1.4. Підприємство здійснює господарську діяльність керуючись Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерств і відомств регламентуючих діяльність Підприємства, рішеннями Коломийської міської ради та виконкому Коломийської міської ради.

       1.5. Підприємство підвідомче і підконтрольне Коломийській міській раді.

Питання щодо використання комунального майна Підприємство узгоджує з Коломийською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Коломийської міської ради.

1.6. Повноваження Підприємства поширюються на територію територіальної громади м. Коломия та приєднаних сільських територіальних громад.

1.7. Підприємство створене на безстроковий термін.

1.8. Юридична адреса Підприємства: площа  Відродження, 1, місто Коломия, Івано-Франківська область, Україна, поштовий індекс 78200.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА


       2.1. Підприємство створене на основі власності територіальної громади міста Коломия, є юридичною особою з моменту державної реєстрації, діє принципах господарської самостійності, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті, має печатку, штампи, фірмові бланки.

       2.2. Підприємство діє у формі комунального підприємства, підвідомче та підконтрольне Коломийській міській раді.

       2.3. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня здійснення державної реєстрації Підприємства.

       2.4. Підприємство має право від свого імені укладати будь-які правочини, які не заборонені законодавством, нести обов’язки, виступати у суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському судах від свого імені у будь-якій якості.

       2.5. Підприємство здійснює, згідно з чинним законодавством, володіння, користування, розпорядження майном Підприємства. Ціни і тарифи комунальних послуг, затверджуються згідно з чинним законодавством.

       2.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство за зобов’язаннями засновника, крім випадків встановлених Статутом і чинним законодавством.

       2.7. Підприємство має права, повноваження, пільги та привілеї, передбачені та надані чинним законодавством.

       2.8. Підприємство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік результатів діяльності згідно з законодавством. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня.

       2.9. Майно підприємства складається з основних фондів та оборотних засобів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на його самостійному балансі.

       2.10. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення і інші уособленні підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати Положення про них, за узгодженням із засновником. Створеним філіям можуть бути надані в користування приміщення, механізми, інструменти, в тому числі на умовах оренди.


3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


       3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення міста Коломия, а також інших абонентів питною водою та приймання і очищення стічних вод.

       3.2.  Предметом діяльності підприємства є:

 • надання послуг з водопостачання та водовідведення;
 • очищення стічних вод до норм гранично допустимих скидів;
 • скид очищених стічних вод в річку Прут;
 • виконання будівельних робіт (роботи з будівництва трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж тощо);
 • водопровідні та каналізаційні роботи;
 • надання послуг з виконання земельних робіт;
 • торгово-посередницька діяльність;
 • товарообмінні (бартерні) операції, в тому числі й зовнішньоекономічні;
 • орендні, в тому числі лізингові операції;
 • проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, купівлі та продажу, згідно з чинним законодавством;
 • проведення інноваційної діяльності;
 • сприяння залученню інвестицій, в тому числі іноземних, на територію України;
 • узгодження з власником, сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
 • фінансування капіталовкладень за дорученнями власників або розпорядників інвестованих коштів;
 • здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
 • надання юридичних послуг;
 • встановлення, ремонт, повірка приладів обліку води;
 • очистка, розливання та продаж питної бутильованої води.

       3.3. Перелік видів діяльності у Статуті не вичерпний, і не обмежує підприємство в здійснені діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій, провадиться у встановленому законодавством порядку.

       3.4. Здійснення Підприємством діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій, провадиться у встановленому законодавством порядку.


4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА


       4.1. Статутний капітал Підприємства встановлений Коломийською міською радою у розмірі 28100000 грн. (Двадцять вісім  мільйонів сто тисяч гривень) – у грошовому значенні.

       4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на  об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

       4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.

       4.4. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним міською радою, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених чинним законодавством. При цьому Підприємство не має права без згоди засновника відчужувати, віддавати в заставу основні засоби.

       4.5. Здавати в оренду нерухоме майно та цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за попередньою згодою засновника відповідно до чинного законодавства України.

       4.6. У разі зміни керівника або головного бухгалтера Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово – господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченим чинним законодавством.

       4.7. Джерела формування майна Підприємства:

 • грошові та матеріальні внески Засновника або уповноваженого ним органу;
 • прибутки, одержані від надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів господарської діяльності;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески організацій, підприємств, установ, громадян;
 • майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у порядку встановленим чинним законодавством України;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • екологічні програми;
 • програми реформування і розвитку ЖКГ;
 • програма питна вода на 2006 – 2020 роки;
 • гранди міжнародних та вітчизняних фінансових установ;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.


5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА

ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА


       5.1. Прибуток Підприємства Утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, внесення передбачених законодавством податків, платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Підприємства.

       5.2. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають погашенню вищевказаним органом.                                                                                                                                                                                         

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


       6.1. Управління Підприємством здійснюється згідно з чинним законодавством України та Статутом.

       6.2. Засновник здійснює свої права щодо управління Підприємством безпосередньо, або через уповноважений ним орган.

       6.3. Керівництво підприємством здійснює його директор, призначений на посаду міським головою на контрактній основі. Директор діє від імені Підприємства в межах, встановлених законодавством  та Статутом і в зв’язку з цим:

а) без довіреності здійснює усі юридично значимі дії, від імені Підприємства укладає угоди, договори, підписує усі необхідні розрахункові, платіжні документи, виконує представницькі функції;

б) розпоряджається коштами та майном Підприємства у відповідності до Статуту;

в) виконує рішення Коломийської міської ради, розпорядження міського голови;

г) визначає умови оплати праці працівників Підприємства, його філій, представництв, відділень і інших уособлених підрозділів;

д) укладає колективний договір;

е) згідно з затвердженим штатним розписом приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, затверджує відповідні внутрішні документи, що регулюють трудові відносини на Підприємстві;

є) в межах наданої компетенції видає накази та розпорядження з усіх інших питань поточної діяльності Підприємств, згідно з чинним законодавством;

ж) видає довіреності та забезпечує їх виконання.

       6.4. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює
штати. Заступники директора, інженерно-технічні спеціалісти, інші службовці
та    робітники    призначаються    на    посади     і    звільняються    директором
Підприємства.

       6.5. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори.

       6.6. Колективний договір укладається між адміністрацією Підприємства   і   трудовим   колективом   та   не   може   суперечити   чинному законодавству України.

       6.7. Колективним договором реалізуються виробничі, трудові, економічні
відносини   трудового   колективу   з   адміністрацією   Підприємства,   питання
охорони праці, соціального розвитку.

       6.8.  Сторони,  що уклали  колективний договір,  взаємозвітують про його
виконання на зборах трудового колективу.

       6.9. Орган, що представляє інтереси трудового   колективу - профспілковий
комітет   Підприємства, вибирається на загальних зборах трудового колективу
на термін 3 роки, при наявності не менш 2/3 голосів.


7. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА


       7.1. Показником     фінансових     результатів     господарської     діяльності
Підприємства є прибуток.

       7.2. Підприємство встановлює форми, системи, і розміри оплати праці, згідно
з чинним законодавством України, має право самостійно встановлювати для
своїх   робітників   скорочений   робочий   тиждень,   інші   пільги,   передбачені
колективним договором та чинним законодавством.

       7.3. Підприємство   виконує   роботи   на   договірній   основі,   в   порядку,
встановленому чинним законодавством.

       7.4. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи
розвитку, враховуючи потреби на роботи, послуги та необхідність забезпечення
господарського та соціального розвитку, підвищення доходів.

       7.5. Взаємовідносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями
і громадянами в усіх формах господарської діяльності, здійснюються на основі
договорів. Підприємство вільне у виборі договору господарської діяльності,
визначені зобов'язань, що не суперечать чинному законодавству та Статуту.

       7.6. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення
господарювання через систему угод.

       7.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в уставах банків, печатку
зі своїм найменуванням та ідентифікаційний номер.

       7.8. Всі розрахунки Підприємства виконуються в безготівковому   та   готівковому   порядку, згідно   з правилами здійснення розрахунків і касових операцій, у відповідності до чинного законодавства України.

8. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ


       8.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Коломийської міської ради, набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

       8.2. У   всьому,   що   не   відображено   в   Статуті,   Підприємство   та   засновник керуються чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


       9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття,   приєднання,   поділу,   перетворення)   або   ліквідації   -   за   рішенням засновника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

       9.2. Ліквідація   Підприємства  здійснюється   Ліквідаційною   комісією,   яка
утворюється    за    рішенням    власника,    а    у    разі    припинення    діяльності
Підприємства   за  рішенням   суду   -   Ліквідаційною   комісією,   сформованою
відповідно до рішення суду.

       9.3. З дня утворення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління справами Підприємства.


Директор

КП «Коломияводоканал»                                                                       І. Перегінчук


2011-2019 © Всі права застережено.