НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 29 вересня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про перейменування комунального підприємства "Коломийсь..."  № 861-13/2016-13 від 13.10.2016р. 
Документ №861-13/2016 від 13.10.2016р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Статуту комунального підприємства "Коломия Паркосервіс" у новій редакції
Рішення міської ради  №4840-65/2020 від 23.07.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.10.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(13  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.10.2016р.  № 861-13/2016-13
 

Про перейменування комунального підприємства «Коломийська муніципальна дружина»  на  комунальне підприємства міської ради «Коломия Паркосервіс»  та затвердження Статуту в новій редакції

Відповідно до статей 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 41, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою приведення установчих документів комунального підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного використання комунального майна та впорядкування діяльності підприємств комунальної власності та згідно рішення сесії від 13.07.2016р. №597-10/2016 «Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради», міська рада 

вирішила:

 1. Перейменувати комунальне підприємство «Коломийська муніципальна дружина» на комунальне підприємство міської ради «Коломия Паркосервіс» .
 2. Затвердити Статут комунального підприємства міської ради  «Коломия Паркосервіс»  в новій редакції (додається).
 3. Директору комунального підприємства міської ради  «Коломия Паркосервіс»  Аннюк І.С. забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту.
 4. Огранізацію виконання  рішення покласти на заступника міського голови Федорука Б.М.
 5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (В.Козоріз).Міський голова                                                                                   І. Слюзар

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОЛОМИЯ ПАРКОСЕРВІС»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. 1.1. Комунальне підприємство «Коломийська муніципальна дружина» (надалі Підприємство), створене згідно рішення Коломийської міської ради від 20.03.2003 року  №266 (надалі Власник).
  2. 1.2.У своїй діяльності Підприємство керується Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Закон України «Про місцеве самоврядування в України», та іншими законодавчими актами в галузі господарської діяльності.

1.3.Засновник підприємства: Коломийська міська рада.

1.4. Форма власності Підприємства: комунальна.

  1. 1.5. Найменування Підприємства:

Повне : Комунальне підприємство «Коломия Паркосервіс»

Скорочено: КП «Коломия Паркосервіс»

1.6. Місце знаходження Підприємства: м. Коломия, пр.. Грушевського,1.

 1. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою:

2.1.1. Залучення додаткових коштів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

2.1.2. Поповнення міського бюджету за рахунок справляння місцевих зборів.

2.1.3. Виконання робіт та надання послуг з метою отримання прибутку, який направляється на розвиток підприємства, придбання матеріально-технічних цінностей, оплату  праці, соціальний захист працівників.

2.1.4. Створення додаткових місць праці та на основі отриманого прибутку покращення соціальних умов колективу підприємства є:

2.2. Основним напрямком діяльності Підприємства:

2.2.1. Здійснення збору за паркування автотранспорту.

2.2.2. Інша законна діяльність, яка здійснюється Підприємством, але прямо не вказана в Статуті буде вважатися дійсною, якщо вона не заборонена законодавством України:

- розгляд звернень підприємств, організацій, установ та громадян;

- участь в обговорені проектів благоустрою на розгляд міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій.

2.3.1.Для досягнення мети своєї діяльності підприємство має право:

- звертатися до суду з питань відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою та правил паркування транспортних засобів;

- відповідно до закону здійснювати фотографування, звукозапис, відео зйомку для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою;

- спільно з Державною автомобільною інспекцією МВС України здійснювати заходи по притягненню до відповідальності за не правильне паркування транспортних засобів;

- забезпечувати контроль за своєчасним та повним перерахуванням юридичними та фізичними особами плати за право тимчасового користуванням платними місцями для паркування автотранспорту, на яких здійснюється паркувальний збір;

- здійснювати інші повноваження, які делеговані підприємству міською радою та її виконавчим комітетом.


3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУC ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня державної реєстрації.

3.2. підприємство здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до чинного законодавства  України та цього статуту.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах, фондах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Коломийської міської ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку бланки зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника. Власник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, несе обов’язку, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах .


4.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1.Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3.Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодження з Власником. Кошти, отримані в результаті відчуження значного майна, скеровуються виключно для Підприємства і є  комунальною власністю.

4.4. Підприємство має право, за погодженням з Власником, здавати в оренду відповідно до чинного законодавства юридичним та фізичним особам устаткуванням, нежитлові приміщення, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому не належать а також списувати їх з балансу.

4.5.Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Власником;

- доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- інше майно, цінності набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Підприємство за погодження з Власником може створювати на території України та за її межами  філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які  діють на основі відповідних статутів та положень.

       Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, в тому числі з іноземними інвестиціями.

4.7. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав юридичними чи фізичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства.

5.1.1. Підприємства самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство самостійно, видає накази, усні вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2 Підприємство створює належні умови для високо продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.4. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

       У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.


6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник-Директор.

6.2. Наймання керівника здійснюється шляхом укладання з ним контракту (контракт з керівником підписує міський голова) за погодженням з начальником відділу управління комунальним майном та профільним заступником міського голови. Підприємство самостійно визначає структуру і встановлює штатний розпис.

6.3. Умови контракту з керівником Підприємства передбачають:

- термін дії контракту;

- права і обов’язки сторін;

- відповідальність керівника перед Власником;

- умови оплати праці та компенсації;

- умови звільнення з посади та гарантії.

Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Власника та інших органів управління даного Підприємства.

Керівник Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
 • видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно чинного законодавства; укладає договори, видає довіреності;
 • відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
 • здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству;

6.5.   Керівник підзвітний міському голові та профільному заступнику і організовує виконання їх рішень.

6.6.     Трудовий колектив та його самоврядування.

6.6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові  відносини працівника з підприємством.

6.6.2.  Трудовий колектив Підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно з статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує, клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- розглядає разом з Власником та погоджує зміни і доповнення до статуту Підприємства;

- разом з Власником вирішує питання про вступ і вихід Підприємства з об'єднання  підприємств;

6.7. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства;

6.8. Право укладання колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.


7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ

  1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна,  інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
  2. До виключної компетенції Власника підприємства відносяться:
 • визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
 • встановлення розміру, форми та порядку внесення Власником додаткових внесків;
  1. Власник має право:
 • отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
 • ознайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;
 • встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Власника;
 • надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей,необхідних для діяльності Підприємства;
 • встановлювати рентабельність роботи Підприємства;
 • контролювати здійснення покладених на Підприємство завдань.


 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів Господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
  2. Розмір чистого прибутку, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрати на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, визначається Власником при прийнятті міського бюджету . Порядок використання цих коштів визначається рішенням Власника.
  3. Підприємство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; фонд споживання; Резервний фонд; інші Фонди.

8.3.1. Фонд розвитку створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовується для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.

8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах , які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівникам Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні  розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з законодавством. Мінімальна заробітної плата працівникам не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються контрактом.

8.3.3. Резервний Фонд Підприємства утворюється відповідно до чинного законодавства і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід),амортизаційні відрахування, кошти, отримані від благодійних внесків підприємств, організацій, громадян та інших надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу  вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.


 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
  2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Власника.
  3. Підприємство ліквідується у випадках :

- прийняття відповідного рішення Власника;

- визнання його  банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішення суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства або рішення  про створення  Підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами Підприємства;

  1. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника та Підприємства.

Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Власником.

  1. З моменту призначення ліквідаційної комісії переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
  2. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Власника і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2011-2020 © Всі права застережено.