НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту ..."  № 578-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №578-10/2016 від 13.07.2016р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 578-10/2016-10
 

Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


       1. Затвердити Положення про відділ молоді та спорту міської ради.

               2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 18.09.2014 р. №1879-46/2014.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Бойцана.

Міський голова                                                                                                              І.Слюзар


                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               від 13.07.2016 р №578-10/2016
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молоді та спорту Коломийської міської ради

1. Загальні положення

       1.1. Відділ молоді та спорту Коломийської міської ради (далі-Відділ) створений відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Засновником відділу є Коломийська міська рада.

       1.2. Відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради (надалі – міська рада), підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований міському голові та зуступнику міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

       1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами і розпорядженнями профільного Міністерства та цим Положенням.

       1.4. Відділ є уповноваженим органом міської ради на здійснення управлінських керівних та інших повноважень стосовно діяльності позашкільних навчальних закладів спортивного профілю та дитячо-юнацьких шкіл.

       1.5. Відділ є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням та інші атрибути юридичної особи: печатку, штампи з ідентифікаційним кодом відділу молоді та спорту. Як юридична особа Відділ може від свого імені набувати майнові права і обов’язки (укладати договори, контракти, угоди), бути позивачем і відповідачем в судових органах України.

       1.6. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, які відповідно до даного Положення мають посадові обов'язки щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету. Призначаються на посаду на конкурсній основі або за іншою процедурою передбаченою законодавством України та звільняються з посади міським головою.

       1.7. Методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності відділу здійснює профільне Міністерство, а також структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації уповноважені з питань освіти, молоді та спорту.

       1.8. Місцезнаходження Відділу: Івано-Франківська область, м.Коломия, пр. Грушевського, 1.

       1.9. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету, інших надходжень, які не заборонені законом. Відділ обслуговується власною бухгалтерією.

       1.10. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі діючого законодавства України за рішенням міської ради.

       1.11. У складі відділу можуть утворюватися фінансово-господарські підрозділи для ведення діяльності визначеної даним Положенням. Чисельність та штатний розпис даних підрозділів затверджується міським головою.


2. Завдання та функції Відділу

2.1. Завдання Відділу:

2.1.1. Реалізація державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення дітей.

2.1.2. Координація роботи  спортивних  закладів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молодіжних організацій, клубів та інших структур, які забезпечують реалізацію державних молодіжних та фізкультурно-спортивних програм.

2.1.3. Призначає та звільняє керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї та перебувають в його підпорядкуванні, на основі делегованих повноважень відділу, який виконує функції уповноваженого органу міської ради.

Сприяння молодіжним громадським організаціям, федераціям, асоціаціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, організації оздоровлення та відпочинку.

2.1.4. Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.1.5. Розгляд звернення громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.1.6. Забезпечення вжиття заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді.

2.1.7. Участь у розробленні проектів міських програм економічного і соціального розвитку міста. Готує програми розвитку фізичної культури і спорту у місті.

2.1.8. Розроблення та затвердження в установленому порядку єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, контрольза його виконанням.

2.1.9. Порушення в установленому порядку клопотання щодо нагородження державними нагородами фахівців сфери фізичної культури і спорту, спортсменів, тренерів, присвоєння професійних і спортивних звань;

2.1.10. Організація заходів щодо розвитку видів спорту, забезпечення в межах своїх повноважень підготовку та участь спортсменів, тренерів і збірних команд міста у змаганнях.

2.1.11. Делегування, у встановленому законодавством порядку, спортивним федераціям та фізкультурно-спортивним товариствам повноваження щодо виконання державних завдань і програм щодо розвитку фізичної культури та спорту, організації і проведення відповідних спортивних заходів.

2.1.12. Затвердження положень про міські змагань (комплексні заходи, чемпіонати, кубки, першості, турніри, інші змагання, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів).

2.1.13. Забезпечення оприлюднення інформації про діяльність відділу, в тому числі через засоби масової інформації і веб-сайт міської ради, організація в установленому порядку проведення семінарів, конференцій, конгресів тощо з питань, що належать до його компетенції.

       2.2. Відповідно до покладених завдань Відділ виконує такі функції:

2.2.1. Вживає, в межах своїх повноважень, заходів щодо утвердження здорового способу життя населення, передусім молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню серед молоді соціально небезпечних хвороб, створює і розповсюджує тематичну соціальну рекламу з пропаганди здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних хвороб.

2.2.2. Сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, проведенню олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, конгресів тощо.

2.2.3. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення виховання молоді, спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності, розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних і державотворчих процесах, інтеграції молоді міста в міжнародну спільноту.

2.2.4. Вживає разом із іншими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, вживає заходів щодо зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази, вивчає попит на працівників фізичної культури, організує контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів секцій, що надають платні послуги.

2.2.5. Планує  і  проводить  політику  фінансової і економічної підтримки розвитку  закладів та організацій, що входять в сферу функціонального управління відділу, забезпечує контроль за витратами фінансових і матеріальних ресурсів, які виділяються для розвитку молодіжних програм, фізичної культури та спорту, фінансує заходи, що відносяться до його компетенції.

2.2.6. Сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення.

2.2.7. Координує заходи з розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, професійного спорту, спорту інвалідів та спорту ветеранів.

2.2.8. Сприяє  працевлаштуванню та зайнятості  молоді, розвитку  молодіжної підприємницької діяльності.

2.2.9. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування.

2.2.10. Здійснює контроль  за технічним  станом,  ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління міської ради, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів, веде облік спортивних споруд і бере на баланс відділу комунальні спортивні споруди і спортивні майданчики, які розташовані у межах територіальної громади міста Коломиї.

2.2.11. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, веде облік федерацій, асоціацій, громадських організацій.

       2.2.12. Забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, сприяє розвитку мережі оздоровчих закладів, підвищення якості оздоровчих послуг для дітей та молоді.

2.2.13. Розробляє проекти рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, інші нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції відділу.


       3. Права

       3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати відповідно до законодавства від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади та структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду та реалізації питань, що належать до його компетенції.

3.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради  з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Перевіряти стан тренерсько-виховної роботи в позашкільних закладах спортивного профілю, стан дотримання програм фізкультурно-оздоровчого характеру в закладах освіти міста та брати участь у інших перевірках, що належать до сфери організації діяльності відповідно до завдань Відділу.

3.1.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.1.6. Створювати дорадчі органи  для погодженого вирішення питань, що належить до його компетенції. До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за згодою).

       

       4.Керівництво Відділу

       4.1. Відділ очолює начальник Відділу молоді та спорту Коломийської міської ради (далі — Начальник відділу), який призначається, на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняється з посади міським головою.

       На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

       4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (який веде питання гуманітарного спрямування).

       4.3. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:

       4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

       4.3.2. Видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

       4.3.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу, посадові інструкції працівників Відділу.

       4.3.4. Представляє відділ перед іншими виконавчими органами міської ради, перед юридичними та фізичними особами, укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Відділу, видає доручення.

       4.3.5. Розпоряджається коштами, які надані Відділу з міського бюджету на утримання Відділу, та залученими позабюджетними коштами згідно з затвердженими кошторисами;

       4.3.6. Розпоряджається коштами, переданими Відділу з міського бюджету для фінансування витрат на утримання підвідомчої мережі та програм у сфері молодіжної політики та спорту, згідно з затвердженими в установленому порядку кошторисами;

       4.3.7. Контролює відповідно до чинного законодавства використання коштів дитячо-юнацькими спортивними школами та іншими позашкільними навчальними закладами спортивного профілю, які перебувають у комунальній власності міської територіальної громади;

       4.3.8. Відкриває та закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на банківських документах;

       4.3.9. Подає пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету щодо удосконалення роботи відділу, а також пропозиції про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу.

       4.3.10. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
2011-2020 © Всі права застережено.