НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 04 червня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження положень про відділи міської ради..."  № 571-10/2016-10 від 13.07.2016р. 
Документ №571-10/2016 від 13.07.2016р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження положень про відділи міської ради
Рішення міської ради  №1268-18/2017 від 23.02.2017р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.07.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(10  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.07.2016р.  № 571-10/2016-10
 

Про затвердження положень

про відділи  міської ради


       Керуючись ст. 26, частиною 4 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

  

вирішила:


  1. Затвердити  Положення :


1.1. Про загальний відділ міської ради (додається).

1.2. Про відділ інформаційної політики міської ради (додається).

1.3. Про відділ звернень міської ради (додається).


2. Визнати такими, що втратили чинність: п.1.2 рішення міської ради від 29.06.2006 р. № 74 та рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 24-3/2015.

Міський голова                                                                                                   І.Слюзар                                                               

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішення міської ради

                                                               від  13.07.2016 р. №571-10/2016


Положення

про  загальнийх відділ Коломийської міської ради


                               1.Загальні положення


1.1.        Загальний відділ Коломийської  міської ради є виконавчим органом Коломийської міської ради.

Загальний відділ Коломийської міської ради (далі Відділ), створений відповідно до п.1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Утворення Відділу є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

Відділ підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради та Коломийському міському голові та керуючому справами виконавчого комітету.

Відділ є самостійним,  не має статусу юридичної особи.


1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України, Актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами органів вищого рівня, рішеннями Івано-Франківської обласної ради та Коломийської  міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Івано-Франківської облдержадміністрації,  розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням.


1.3.        Посадові особи, які працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо  здійснення  організаційно-розпорядчих  та консультатив-но-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

               

2. Основні завдання   та  функції відділу


       Основними завданнями відділу є:


2.1. Встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами у  міській раді, виконавчому комітеті, відділах та управліннях міської ради.

       

2.2. Забезпечення контролю за виконанням відділами та управліннями, іншими органами надісланих та прийнятих документів, термінами проходження службових документів.


2.3. Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питання виконання і роботи з документами, реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної ради.


2.4. Здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, підготовка інформаційних довідок.


2.5.  Підготовка проектів рішень, розпоряджень з питань, що входять до компетенції загального відділу.

       

2.6. Забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку та схоронності, якості оброблення та використання документів, які створюються під час діяльності виконкому, для передачі на державне зберігання.

               


Функції відділу:2.7. Здійснює ведення діловодства і контролю за правильністю оформлення і користування документами міської ради, виконавчого комітету  відповідно до регламенту та інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради.


2.8. Розробляє інструкцію з діловодства, положення про порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів, проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності, проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та інші нормативно-правові акти відповідно до компетенції відділу.


2.9. Організовує за дорученням керівництва виконкому підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів.

2.10. Організовує і забезпечує організаційно-технічне проведення засідань виконавчого комітету.


2.11. Організовує тиражування рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з основної діяльності.


2.12. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням у виконкомі, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів.


2.13. Здійснює контроль за строками виконання документів вищестоящих державних органів, а також інших службових документів, що підлягають контролю, систематичне інформування керівництва виконкому про хід їх виконання.


2.14. Приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний пошук за документами.


2.15. Узагальнює та аналізує дані про роботу з документами, інформує керівництво міської ради, вносить пропозиції щодо покращення цієї ділянки роботи.


       2.16. Здійснює  організацію контролю за своєчасним виконанням прийнятих рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, веде в установленому порядку облік контрольних документів та викладених в них завдань, надає виконавцям контрольні документи, попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів та вимог стосовно виконання документів, забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від виконавців про наслідки виконання рішень, розпоряджень та доручень.


       2.17. Здійснює друкування документів, які надходять електронною поштою та забезпечую їх реєстрацію відповідно до вимог інструкції з діловодства.


2.18. Складає зведену номенклатуру справ міської ради, забезпечує контроль за правильністю формування і зберігання справ, що підлягають здачі в архівний відділ міської ради. Готує описи документів, які створюються під час діяльності міської ради, виконавчого комітету, для передачі на державне зберігання.


2.19. Удосконалює форми і методи роботи з документами у відділах та управліннях міської ради.

       Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами у  в апараті, відділах та управліннях міської ради.


2.20. Здійснює облік та аналіз кількості прийнятих рішень та розпоряджень, вносить пропозиції щодо зменшення документообігу та запобігання дублюванню рішень.


2.21. Забезпечує належний облік змін до раніше прийнятих рішень і розпоряджень.


2.22. Проводить за дорученням керівництва міської ради перевірку діяльності управлінь, відділів міської ради,  комунальних підприємств в межах  і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу.


2.23. Вивчає і узагальнює роботу відділів, управлінь міської ради, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.


2.24. Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами у виконавчих органах Коломийської   міської ради.


2.25. Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує справи до здачі в  архівний відділ міської ради.3. Відділ має право:       3.1. Проводити у відділах, управліннях міської ради, комунальних підприємствах міста перевірки роботи з документами та їх виконання.

       

3.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від виконавчих органів міської ради.

       

3.3. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах.

       

3.4. Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

       

3.5. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів.

       

3.6. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників виконавчих органів  та інших посадових осіб.

       


4. Керівництво відділу


4.1.  Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади Коломийським міським головою.


        4.1.1. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою   освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, досвідом роботи на керівних посадах  в органах місцевого самоврядування (державної служби)  не менше 3 років або в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.

4.1.2. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою,  передбаченою законодавством України, звільняється з посади Коломийським міським головою.


4.2. Начальник відділу:


4.2.1. Підпорядкований керуючому справами виконавчого комітету міської ради.


4.2.2. Здійснює керівництво відділом, координує діяльність працівників відділу, планує його роботу, забезпечує виконання планів, завдань, покладених на відділ і здійснення ним своїх функцій.


4.2.2. Складає посадові інструкції працівників відділу, розподіляє їх обов'язки і ступінь відповідальності, керує їх діяльністю.


4.2.3. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету,  розпорядженнями  та дорученнями Коломийського міського голови.


5. Відповідальність


5.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:


5.1.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним  своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.


5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законо-давства.


5.1.3. Виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  та доручень Коломийського міського голови.


5.1.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу.


5.1.5.  Працівник відділу несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків згідно цього Положення та посадової інструкції.


6. Заключні положення


6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2.        Відділ   має   свій  бланк,   круглу  печатку   із   зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, круглу печатку негербову і

штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу мають службові посвідчення відповідного зразка


6.3.        Коломийський  міський  голова  створює  умови для  нормальної роботи   і   підвищення   кваліфікації   працівників   Відділу,   забезпечує   їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,   відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими   та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діловодства, контролю та розгляду звернень громадян, служби в органах місцевого самоврядування.


6.4. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством.
                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 13.07.2016 р. №571-10/2016


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційної політики міської ради


1. Загальні положення

       1.1. Відділ інформаційної політики міської ради (далі – відділ), створений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       1.2. Відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради (далі – міська рада).        

       1.3.        Відділ є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який веде питання інформаційної політики.

        1.4.Утворення, реорганізація та ліквідація Відділу є виключною компетенцією міської ради.                

           1.5. Відділ є самостійним, не має статусу юридичної особи.

        1.6. Відділ у  своїй  діяльності  керується   Конституцією   і  законами  України,  указами Президента України  та  постановами  Верховної   Ради   України, актами Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

       1.7. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами  місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові обов’язки щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

       


2. Основні завдання і функції відділу


2.1. Основними завданнями відділу є:


2.1.1. забезпечує реалізацію інформаційної політики в місті за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та її виконавчого комітету, забезпечення взаємодії міського голови, міської ради та її виконавчого комітету із засобами масової інформації;

2.1.2. висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування населення про основні напрямки роботи виконавчих органів міської ради;

      1. сприяння зв’язкам міського голови, міської ради та її виконавчого комітету з міськими організаціями політичних партій та інших об’єднань громадян, забезпечення безумовного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
      2. забезпечення  діяльності міської ради та її виконавчого комітету, підготовка матеріалів з питань інформаційної політики та зв'язків з громадськістю для внесення на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та  міського голови;
      3. забезпечення взаємодії між відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради в частині підготовки матеріалів про їх роботу для висвітлення у засобах масової інформації та офіційному веб-сайті міської ради;

       2.1.6.удосконалення форм і методів  роботи міської ради.

       

2.2. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:


       2.2.1 готує матерiали для засобiв масової інформації про роботу міської ради, керівництва міської ради та виконавчих органів міської ради;

       2.2.2. забезпечує присутність працівників структурних підрозділів міської ради  на нарадах, громадських слуханнях, зборах, що відбуваються в місті та підготовку ними необхідної інформації;

       2.2.3. надає засобам масової інформації матеріали і офіційні новини про дiяльнiсть мiської ради, її виконавчого комiтету та про важливі події, що відбуваються в місті;

       2.2.4. організовує проведення прес-конференцій, зустрічей у «прямому ефірі» міського голови і його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконкому, депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради;

       2.2.5. розповсюджує за дорученням міського голови, секретаря міської ради заяви, повідомлення, звернення і роз’яснювальні інформаційні та довідкові матеріали про роботу керівництва міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради;

       2.2.6. координує діяльність відділів, управлінь, служб щодо організації інформаційної роботи з наповнення та функціонування офіційного веб-сайту міської ради;

2.2.33. забезпечує своєчасне оновлення програмних засобів протидії комп’ютерним вірусам та шкідливому програмному забезпеченню для захисту інформації на комп’ютеризованих робочих місцях;

2.2.34. проводить збереження резервних копій документів апарату міської ради на жорстких дисках чи інших зовнішніх накопичувачах інформації; 

       2.2.35. проводить роботи з виконання технічних вимог програмного забезпечення з документообігу;

       2.2.36. веде паспорти автоматизованих робочих місць, проводить щоквартальну перевірку технічних засобів та програмного забезпечення;

2.2.37. виконує  інші функції, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

3. Відділ має право:

       3.1. залучати спеціалістів інших управлінь і відділів міської ради,   підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань,  що належать до його компетенції;

       3.2. одержувати в  установленому  порядку  від виконавчих органів  міської ради, підприємств,  установ  та   організацій   інформаційні   та   інші матеріали,   а   від   місцевого  органу  державної  статистики  - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

       3.3. скликати в  установленому  порядку  наради  та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

       3.4. співпрацювати з Коломийською районною радою та райдержад-міністрацією, підприємствами, установами, організаціями  та об'єднаннями громадян при виконанні покладених на них завдань;

        3.5. одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб міської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій. Отримувати необхідну інформацію, статистичні дані, інші матеріали, що  стосуються компетенції місцевого самоврядування;

      3.6. брати участь у сесіях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, постійних комісій ради, нарадах при міському голові, секретарю ради, заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу;

       3.7. вносити пропозиції, поправки під час розгляду проектів рішень міською радою та її виконавчим комітетом (у межах компетенцій відділу).


4. Керівництво відділу

       4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і  звільняється  з  посади  розпорядженням міського голови.

       4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою   освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, досвідом роботи в органах місцевого самоврядування (державної служби) повинен становити не менше 3 років.

       4.3. Начальник відділу:

4.3.1. здійснює керівництво відділом    та   несе персональну відповідаль-ність за виконання покладених на відділ завдань;

       4.3.2. затверджує посадові інструкції працівників відділу і контролює їх виконання;

4.3.3. визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

       4.3.4.  проводить в установленому порядку наради працівників відділу з питань, що належать до його компетенції;

       4.3.5. здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови.


5. Відповідальність

       5.1 Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

       5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

       5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

       5.1.3. виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

        5.1.4.  своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

5.2. Працівник відділу несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків згідно цього Положення та посадової інструкції.6. Умови оплати праці


       Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7. Заключні положення


       7.1. Структуру, граничну чисельність Відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

       7.2. Міський голова створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами для вирішення питань інформаційної політики та покращення зв'язків з громадськістю.

       7.3. Відділ має свій бланк встановленого зразка, штамп для реєстрації інформаційних запитів, веде діловодство відповідно Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради.        

7.4. Посадові особи відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.


                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішення міської ради

                                                                                                   від 13.07.2016 р. №571-10/2016ПОЛОЖЕННЯ

про  відділ звернень міської ради1. Загальні положення


         1.1. Відділ  звернень  міської ради (далі – відділ)  створений відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення безперешкодної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про доступ до публічної інформації»  права направляти індивідуальні чи колективні  звернення або особисто звертатися до органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

       1.2. Відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради (далі – міська рада).        

       1.3.        Відділ є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкований міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради .

        1.4.Утворення, реорганізація та ліквідація відділу є виключною компетенцією міської ради.                

           1.5. Відділ є самостійним без статусу юридичної особи.

        1.6. Відділ у  своїй  діяльності  керується   Конституцією   і  законами  України,  указами Президента України  та  постановами  Верховної   Ради   України, актами Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

       1.7. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами  місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові обов’язки щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

       


2. Основні завдання   та  функції відділу


       Основними завданнями відділу є:


2.1. Встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами у  міській раді, виконавчому комітеті, відділах та управліннях міської ради.

       

2.2. Забезпечення контролю за виконанням відділами та управліннями, іншими органами надісланих та прийнятих документів, термінами проходження службових документів.


2.3. Підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питання виконання і роботи з документами, реагування на запити та звернення народних депутатів України і депутатів обласної ради.


2.4. Здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, підготовка інформаційних довідок.


2.5.  Підготовка проектів рішень, розпоряджень з питань, що входять до компетенції загального відділу.

       

2.6. Забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку та схоронності, якості оброблення та використання документів, які створюються під час діяльності виконкому, для передачі на державне зберігання.

               2.2.Функції відділу:


2.2.1. Здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових пропозицій, заяв та скарг, готує необхідні матеріали керівництву міської ради для прийняття ними відповідних рішень.

2.2.2. Консультує громадян, які виявили бажання звернутись на особистому прийомі до керівництва міської ради, інформує про порядок розгляду і вирішення їх питань.

2.2.3. За дорученням  міського голови,  заступників міського голови та керуючого справами виконкому направляє заяви, пропозиції та скарги громадян відділам, управлінням,  іншим структурних підрозділам міської ради, підприємствам, установам, організаціям для розгляду та вирішення порушених у зверненнях питань.

2.2.4. Здійснює контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян та запитів на інформацію.

2.2.5. Інформує міського голову, керуючого справами виконкому  про стан роботи із зверненнями громадян, запитами на інформацію у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах міської  ради , на підприємствах, в організаціях, установах і подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

2.2.6. Аналізує і узагальнює звернення громадян, вивчає причини, що породжують скарги та заяви у органи влади вищого рівня, вносить пропозиції щодо усунення причин появи таких звернень.

2.2.7. Здійснює контроль за виконанням доручень керівництва міської ради щодо питань, порушених у пропозиціях, заявах та скаргах громадян.

2.2.8.Готує матеріали про стан роботи із зверненнями громадян, організації особистого прийому на засідання виконавчого комітету.

2.2.9. Готує аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян в міській раді для висвітлення у засобах масової інформації.

2.2.10. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян та організації особистого прийому.

2.2.11. Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” до  міської ради.

       2.2.12. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей  на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

       2.2.14. Здійснює  аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками.

       2.2.16. Забезпечує направлення запиту на інформацію виконавцю або/чи розпоряднику.

       2.2.17. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань розгляду звернень громадян  та запитів на інформацію в структурних підрозділах міської ради.3. Відділ має право:


3.1. Одержувати  у встановленому порядку  довідки, розрахунки, інші документи, що стосуються   розгляду звернень громадян та запитів на інформацію.

3.2. Вимагати від виконавців  своєчасного розгляду звернень та запитів,  неухильного виконання законів України «Про  звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» .

3.3. Вивчати  стан роботи із зверненнями громадян, інформаційними запитами  в управліннях, відділах та  інших структурних підрозділах міської ради, підприємствах,  установах і організаціях підпорядкованих міській раді, вносити відповідні пропозиції керівництву міської ради.

3.4. Повертати для повторного розгляду звернення громадян, запити на інформацію,  відповіді на які надійшли неповні або неконкретні.

3.5. Залучати спеціалістів до підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

3.6. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, що проводяться у  міській раді, у разі розгляду на них питань, що відносяться до компетенції  відділу.

       3.7. Вносити міському голові, керуючому справами виконкому пропозиції щодо вдосконалення  роботи із зверненнями громадян та запитами  на інформацію.

       
4. Керівництво відділу


4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади Коломийським міським головою.

         4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою   освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, досвідом роботи на керівних посадах  в органах місцевого самоврядування (державної служби)  не менше 3 років або в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.

       4.3. Начальник відділу:

4.3.1. здійснює керівництво відділом    та   несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

       4.3.2. затверджує посадові інструкції працівників відділу і контролює їх виконання;

4.3.3. визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

       4.3.4. здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови.


5. Відповідальність


5.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним  своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.

5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законо-давства.

5.1.3. Виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  та доручень Коломийського міського голови.

5.1.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу.

5.2. Працівник відділу несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків згідно цього Положення та посадової інструкції.


6. Заключні положення


6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2.        Відділ   має   свій  бланк,   штампи  встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадовим особам Відділу за необхідності надаються  службові посвідчення відповідного зразка.

6.3.        Коломийський  міський  голова  створює  умови для  нормальної роботи   і   підвищення   кваліфікації   працівників   Відділу,   забезпечує   їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,   відповідно


обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими   та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діловодства, контролю та розгляду звернень громадян, служби в органах місцевого самоврядування.2011-2020 © Всі права застережено.