НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Розпорядження міського голови  "Про деякі питання запобігання корупції..."  № 407-р від 01.11.2023р. 
Документ №407-р від 01.11.2023р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про деякі питання запобігання та виявлення корупції
Розпорядження міського голови  №417-р від 06.12.2019р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про деякі питання запобігання корупції
Розпорядження міського голови  №430-р від 20.11.2023р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

05.11.2023УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 01.11.2023р.  № 407-р
 

Про деякі питання запобігання корупції


       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агенства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від  27.05.2021 року № 277/21:


1. Визначити СЕНЮК Світлану Михайлівну, начальника відділу соціально-економічного розвитку управління економіки міської ради, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах  Коломийської міської ради (без статусу юридичної особи).

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в новій редакції (додається).

3. Керівникам  структурних підрозділів (з статусом юридичної особи), комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Коломийської міської ради:

3.1.Визначити власними розпорядчими документами уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

3.2.Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

3.3.Надати до 15.11.2023 року копії розпорядчих документів про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та копію Положення про неї уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах  Коломийської міської ради (без статусу юридичної особи) Світлані СЕНЮК для здійснення координації діяльності з дотримання антикорупційного законодавства.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 06.12.2019р. № 417-р «Про деякі питання запобігання та виявлення корупції».

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядження міського голови

  від 01.11.2023 р. № 407-рПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції


I. Загальні положення


1. Це Положення визначає основні завдання, функції та права уповноваженої  особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).

3. Уповноважена особа призначається розпорядженням міського голови та визначається шляхом покладення на одного з працівників відповідного структурного підрозділу функцій уповноваженої особи.

Визначення працівника відповідного структурного підрозділу уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов'язки виконує інша особа, визначена міським головою.

       Уповноважена особа підконтрольна та підзвітна міському голові.

4. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання в її роботу.

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.

5. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.

6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі  Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Типове положення).

7. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, установлених законом.II. Основні завдання та функції уповноваженої особи

1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій міському голові;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

7) інформування міського голови, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у міській раді;

2) надає працівникам міської ради та її виконавчих органів методичну, консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у міській раді, її виконавчих органах та юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради;

4) здійснює координацію діяльності уповноважених осіб юридичних осіб, що належать до сфери управління міської ради;

5) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

6) за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого наступного за звітним року, за формою згідно з додатком до Типового положення;

7) у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також уповноваженої особи повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

8) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органах, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій та до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

9) забезпечує оцінку корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення відповідно до антикорупційної програми Івано-Франківської області (далі – антикорупційна програма);

10) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;

11) щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою;

12) візує проєкти рішень та розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань  залежно від їх видів;

13) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

14) надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

15) проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють у міській раді та її виконавчих органах, відповідно до частини першої статті 51-2 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

16) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

17) надає працівникам міської ради та її виконавчих органів методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

18) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

19) здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

20) інформує міського голову, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками  міської ради та її виконавчих органів;

21) здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання міською радою вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону;

22) повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками міської ради та її виконавчих органів з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п'ятої статті 65-1 Закону;

23) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником міської ради та її виконавчих органів корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

24) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

25) інформує Національне агентство у разі не направлення управлінням персоналом та діловодства засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядження міського голови про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до даного розпорядження про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

26) веде облік працівників міської ради та її виконавчих органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

27) здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.


III. Права уповноваженої особи

1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;

2) витребувати від інших структурних підрозділів міської ради документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

3) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;

4) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі міського голову, заступників міського голови та керуючого справами виконкому;

5) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

6) вносити міському голові подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників міської ради та її виконавчих органів, винних у порушенні Закону;

7) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

8) отримувати від посадових та службових осіб міської ради письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

9) брати участь та проводити для працівників міської ради та її виконавчих органів внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

10) надсилати за підписом уповноваженої особи запити до територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління міської ради, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;

11) ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради;

12) витребувати від структурних підрозділів міської ради та юридичних осіб, що належать до сфери управління міської ради,  інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою ;

13) вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

14) надавати на розгляд міського голови пропозиції щодо удосконалення роботи уповноваженої особи.Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ2011-2024 © Всі права застережено.