НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 18 лютого 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про територіальний центр соц..."  № 537-9/2016-9 від 07.06.2016р. 
Документ №537-9/2016 від 07.06.2016р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій редакції
Рішення міської ради  №1090-15/2016 від 06.12.2016р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.06.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(9  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 07.06.2016р.  № 537-9/2016-9
 


Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій редакції


       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 року № 1093 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій редакції (додається).

2. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.03.2013 року № 1467-28/2013 “Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї в новій редакції”.

4. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови С. Коцюра.

3.  Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я.Міський голова                                                                                           І. Слюзар

                               


ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) м. Коломиї

(нова редакція)

       

Дане положення розроблене на основі Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 408, від 23.11.2011 р. № 1235, від 25.01.2012 р. № 35, від 07.11.2012р. № 1024 “ Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417”, постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. № 1184 “Про затвердження порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, від 23.12.2015 року № 1093 “Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417”.


1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї (далі територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Коломийська міська рада.      

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

       

2. Територіальний центр у свої діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, а також цим Положенням.

       

3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.


4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:


       - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

       - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж  прожитковий мінімум для сім’ї.


5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.


6. Положення про територіальний центр за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради, погоджене відповідно з Департаментом соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, затверджується рішенням Коломийської міської ради.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради.


7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, організаційно - методичне забезпечення  та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг -   управління праці та соціального захисту населення міської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.


8. Основними завданнями територіального центру є:


- виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння у наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.


9. У територіальному центрі   можуть утворюватися такі структурні підрозділи:


1) відділення (не менш як два різного спрямування):

- соціальної допомоги вдома;

- денного перебування;

- стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

- організації надання адресної натуральної та  грошової допомоги;

2) інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 положення.


10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міською радою за пропозицією управління праці та соціального захисту населення міської ради, погодженою відповідно з Департаментом соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) на термін запропонований управлінням праці та соціального захисту населення.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.


11. Директор територіального центру:


1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження міській раді проект Положення про територіальний центр. При потребі розробляє зміни та доповнення до нього і подає на затвердження у встановленому цим Положенням порядку;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради.


12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.


13. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу  чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики.


14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.


16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної  із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.


17. Головним розпорядником коштів територіального центру є управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.


18. Юридична адреса територіального центру: м. Коломия, вул. Драгоманова, 3 в.


19. Територіальний центр є неприбутковою організацією.


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішення міської ради

                                                               від 07.06.2016 р.№537-9/2016

       ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї


1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї (далі – територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- соціальна адаптація;

- соціально-економічні (у формі натуральної чи грошової допомоги).


Крім того територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

       - денний догляд;

       - догляд стаціонарний;

- паліативний/хоспісний догляд;

- консультування;

- представництво інтересів;

- соціальна профілактика;

- посередництво (медіація);

- транспортні;

- інші соціальні послуги.


2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

       - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж  прожитковий мінімум для сім’ї.

       3. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування  громадянина    для     одержання   медичного   висновку про   його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок) до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву до управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управлінню праці та соціального захисту населення міської ради, який у одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову у наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів 6, 7, 7-1, 10 та 11 цього переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення міської ради за місцем проживання.

5. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акту обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.


6. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:


- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям  і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.


7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004р. № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”:


- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку (інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005р. № 268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" і затверджуються директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Соціальні послуги можуть надаватися із встановленням диференційованої плати особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється в розмірі 12 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за останні шість місяців.

Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.

Розмір диференційованої плати за надання соціальних послуг розраховується на підставі тарифів на платні соціальні послуги, що обчислені відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005р № 268.

Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.


7-1. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього міська рада через утворену нею комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.


8. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються управлінням праці та соціального захисту населення міської ради щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

9. Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

10. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі міська рада вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.


12. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина територіальним центром надсилається до управління праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради.2011-2020 © Всі права застережено.