НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 27 січня 2022 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми розвитку освіти Коломийської тер..."  № 384 від 20.12.2021р. 
Документ №384 від 20.12.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про схвалення міської програми "Майбутнє України" Коломийської станиці Пласт на 2019-2022 роки
Рішення виконавчого комітету  №226 від 30.10.2018р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.12.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 20.12.2021р.  № 384
 


Про схвалення Програми розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки


З метою забезпечення комплексних заходів щодо розвитку освіти Коломийської територіальної громади, керуючись законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити:

1.1 Програму розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки (додаток 1).

1.2. Положення про стипендіювання учнів-переможців ІІІ і ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів (додаток 2).

2. Фінансовому управлінню Коломийської міської ради (Ганна БАКАЙ) при складанні бюджетів на наступні роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця–управління освіти Коломийської міської ради (Любомир БОРДУН).

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 30.10.2018 року №226 «Про схвалення міської програми «Майбутнє України» Коломийської станиці Пласт на 2019-2022 роки».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.


Міський голова                                                      Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 20.12.2021 р. № 384ПРОГРАМА

розвитку освіти Коломийської територіальної громади

на 2022-2026 рокиЗамовник Програми


Управління освіти

Коломийської міської ради        ________________ Любомир БОРДУНКерівник Програми


Заступник міського голови        ________________ Володимир МЕЛЬНИЧУК
ПОГОДЖЕНО


Відділ економіки

міської ради                                 __________________ Світлана СЕНЮК


Фінансове управління

міської ради                                   _________________ Ольга ЦИГАНЧУК


Юридичний відділ

міської ради                                 __________________ Василь ЧИБОРАКПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки

Ініціатор

розроблення Програми (замовник)


Управління освіти Коломийської міської ради

Розробник програми

Управління освіти Коломийської міської ради

Термін реалізації Програми

2022 – 2026 роки

Етапи фінансування Програми

Щорічно

Обсяг фінансування Програми (тис.грн.)

73960,0


Роки

Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

(тис.грн.)

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022-2026

73960,073960,0


В т.ч.


2022

14450,014450,0


2023

14660,014660,0


2024

16350,016350,0


2025

14250,014250,0


2026

14250,014250,0
Очікувані результати виконання


- забезпечення умов для реформування освітньої галузі Коломийської територіальної громади;

- функціонування цілісної системи освіти, єдиного освітнього простору для задоволення потреб громади в освітніх послугах;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- забезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації педагогічних працівників;

- підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

- наближення системи освіти Коломийської територіальної громади до європейськиї вимірів і стандартів;

- підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи;

- створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.

Терміни проведення звітності

ЩорічноЗамовник Програми

Управління освіти

Коломийської міської ради        ________________________ Любомир БОРДУН


Керівник Програми

Заступник міського голови        __________________Володимир МЕЛЬНИЧУК
І. Вступ


Програма розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки розроблена у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», концепції «Нова українська школа» на 2017-2029 роки.

Упродовж останніх років у Коломийській територіальній громаді проведено заходи, спрямовані на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток. Нова програма розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки є логічним продовженням попередньої програми і передбачає перспективи вдосконалення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Розробка Програми зумовлена процесами докорінного реформування національної системи освіти в Україні, процесами децентралізації. Стратегічний вектор модернізації освіти Коломийської територіальної громади полягає у необхідності наближення її до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованого орієнтування на задоволення запитів громади щодо якісної та доступної освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти Коломийської територіальної громади, створення освітнього середовища, яке інтегруватиметься в єдиний освітній простір та відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Провідна ідея Програми – надання якісної освіти на всіх рівнях, оптимальність використання ресурсів, створення комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу.


ІІ. Мета та завдання Програми


Метою Програми є

- реформування освітньої галузі з метою забезпечення доступності й відкритості освіти;

- підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації;

- розвиток мотивації досягнення успіху учнів та вчителів шляхом матеріального заохочення;

- забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

- удосконалення процесу впровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

- інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.


Завданнями Програми є:


у сфері дошкільної освіти:

- збереження й розвиток мережі закладів дошкільної освіти та запровадження різних форм дошкільної освіти;

- створення умов для всебічного розвитку дітей у закладах дошкільної освіти різних типів;

- забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі;

- методичне забезпечення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти відповідно до сучасних вимог;

- активізація дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, новітніх педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій;

- створення Нового українського дошкілля;

- створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища.


у сфері загальної середньої освіти:

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до потреб громади;

- створення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;

- забезпечення у ліцеях профільності навчання;

- якісне оновлення бібліотечних фондів освітніх закладів;

- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційно-комунікативних технологій;

- підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання з природничо-математичних дисциплін;

- створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

- моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників.


у сфері позашкільної освіти:

- розширення мережі  гуртків позашкільної освіти за напрямами та профілями;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;

- створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних закладів освіти;

- впровадження STEM-освіти;

- створення Нового українського позашкілля;

- поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.


ІІІ. Очікувані результати виконання Програми


У ході виконання Програми очікуються наступні результати:

- забезпечення умов для реформування освітньої галузі Коломийської територіальної громади;

- функціонування цілісної системи освіти, єдиного освітнього простору для задоволення потреб громади в освітніх послугах;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- забезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації педагогічних працівників;

- підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

- наближення системи освіти Коломийської територіальної громади до європейськиї вимірів і стандартів;

- підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи;

- створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти.


ІV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми


Програма розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки реалізується в межах загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, благодійних внесків та коштів фізичних і юридичних осіб.

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік і може здійснюватись в межах діючого бюджетного законодавства по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Коломийської міської ради.


V. Контроль за виконанням Програми


Програма є довгостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2022-2026 років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на управління освіти Коломийської міської ради та постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.Розділ 1. Дошкільна освіта

  1. Розвиток дошкільної освіти


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-

ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Удосконалення форми електронного обліку дітей дошкільного віку.
Модернізація електронного реєстру для влаштування дітей до ЗДО sadok.kolrada.gov.ua

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

50,050,0


Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,010,0


2026

10,010,0


2

Проведення тематичних тижнів (дошкілля, національно- патріотичного виховання, здорового харчування, здоров’я, спорту, STREAM-освіти, наук безпеки життєдіяльності, мистецтв, добрих справ, рідного краю тощо) в ЗДО

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Підвищення якості освітнього процесу

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,03

Проведення міських заходів з нагоди Дня Дошкілля

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

150,0150,0


Популяризація роботи працівників дошкільної освіти

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


4

Відзначення та нагородження кращих закладів дошкільної освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Популяризація досвіду кращих закладів дошкільної освіти  та підтримка їх діяльності

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


5

Проведення міських конкурсів та участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах та заходах у галузі дошкільної освіти

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

100,0100,0


Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


Загалом коштів

2022

160,0160,02023

160,0160,0


2024

160,0160,0


2025

160,0160,0


2026

160,0160,0


2022-2026

800,0800,0


  1. Нове українське дошкілля

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення моніторингу освітнього середовища в ЗДО за методикою ECERS-3

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026


Покращення умов навчання та виховання дітей

2

Облаштування нового освітнього середовища (придбання  меблів, дитячих ліжок, стільців, обладнання для груп та кабінетів, дидактичного матеріалу, спортивного інвентарю, музичних інструментів тощо)

Управління освіти КМР,

ЗДО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

5000,05000,0


Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища

2022

1000,01000,0


2023

1000,01000,0


2024

1000,01000,0


2025

1000,01000,0


2026

1000,01000,0


3

Діджиталізація ЗДО: придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків), принтерів,  проекторів, телевізорів, ламінаторів, веб-камер тощо

Управління освіти КМР,

ЗДО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1000,01000,0


Покращення якості освітнього процесу

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


2026

200,0200,0


4

Оснащення, створення, відкриття ресурсних кімнат в закладах дошкільної освіти

Управління освіти КМР,

ЗДО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0

*


250,0


Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами

2022

50,0

*


50,0


2023

50,0

*


50,0


2024

50,0

*


50,0


2025

50,0

*


50,0


2026

50,0

*


50,0


5

Створення сайтів ЗДО

Управління освіти КМР,

ЗДО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

50,050,0


Прозорість та інформаційна відкритість закладів дошкільної освіти

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,010,0


2026

10,010,0


Загалом коштів

2022

1260,01260,02023

1260,01260,0


2024

1260,01260,0


2025

1260,01260,0


2026

1260,01260,0


2022-

2026

6300,06300,0


* - в межах затверджених бюджетних призначень


Розділ 2. Загальна середня освіта

2.1. Розвиток мережі ЗЗСО, профільне навчання, інклюзивна освіта


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Формування ефективної мережі ЗЗСО, розробка плану поетапної трансформації мережі ЗЗСО до 2027 року. 

Створення академічних ліцеїв

Управління освіти КМР, ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

**


Створення умов для надання якісних  освітніх послуг на всіх рівнях освіти

2022

**


2023

**


2024

**


2025

**


2026

**


2

Проведення літніх оздоровчих, мовних, природничо-

математичних та інших пришкільних таборів

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Охоплення відпочинком та оздоровленням дітей

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


3

Поповнення бібліотечних фондів художньою, довідково-інформаційною, науково-популярною, методичною літературою, підручниками, посібниками, навчально-методичними комплексами для учнів та вчителів. Послуги з доставки підручників

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0

*


500,0


Задоволення інформаційних потреб здобувачів освіти

2022

100,0

*


100,0


2023

100,0

*


100,0


2024

100,0

*


100,0


2025

100,0

*


100,0


2026

100,0

*


100,0


4

Оснащення, створення, відкриття ресурсних кімнат в закладах загальної середньої освіти. Придбання спеціальних засобів корекції, дидактичних матеріалів тощо

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0

*


250,0


Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами

2022

50,0

*


50,0


2023

50,0

*


50,0


2024

50,0

*


50,0


2025

50,0

*


50,0


2026

50,0

*


50,0


5

Відзначення та нагородження кращих закладів загальної середньої освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0500,0


Популяризація досвіду кращих закладів загальної середньої освіти та підтримка їх діяльності

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


6

Удосконалення форми електронної реєстрації дітей для зарахування до 1-11(12)-х класів ЗЗСО Коломийської територіальної громади school.bloqly.com

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

50,050,0


Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей до закладів загальної середньої освіти

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,000,0


2026

10,010,0


Загалом коштів

2022

310,0

*


310,02023

310,0

*


310,0


2024

310,0

*


310,0


2025

310,0

*


310,0


2026

310,0

*


310,0


2022-

2026

1550,0

*


1550,0


* - в межах затверджених бюджетних призначень


2.2. Проект «Нова українська школа»

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облаштування нового освітнього середовища в ЗЗСО (придбання меблів, шкільних парт та стільців тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

3000,0

*


3000,0


Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища

2022

600,0

*


600,0


2023

600,0

*


600,0


2024

600,0

*


600,0


2025

600,0

*


600,0


2026

600,0

*


600,0


2

Придбання дидактичних матеріалів та навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, географії та «Захисту України»

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

3000,0

*


3000,0


Підвищення мотивації до навчання та творчого розвитку дитини

2022

600,0

*


600,0


2023

600,0

*


600,0


2024

600,0

*


600,0


2025

600,0

*


600,0


2026

600,0

*


600,0


3

Придбання ноутбуків, проекторів, принтерів, програмного забезпечення тощо

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1500,0

*


1500,0


Покращення умов для успішної реалізації освітнього процесу

2022

300,0

*


300,0


2023

300,0

*


300,0


2024

300,0

*


300,0


2025

300,0

*


300,0


2026

300,0

*


300,0


Загалом коштів

2022

1500,0

*


1500,02023

1500,0

*


1500,0


2024

1500,0

*


1500,0


2025

1500,0

*


1500,0


2026

1500,0

*


1500,0


2022-2026

7500,0

*


7500,0* - в межах затверджених бюджетних призначень

2.3. Обдаровані діти


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І етапу МАН, міських олімпіад серед учнів 3-7 класів, мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика.

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

50,050,0


Виявлення та підтримка обдарованих дітей

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,010,0


2026

10,010,0


2

Участь збірних команд в навчально-тренувальних зборах та ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, обласних та Всеукраїнських предметних турнірах, конкурсах, спортивних змаганнях тощо (організація послуг харчування та проживання, транспортних послуг)

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Створення умов для творчої реалізації та здобуття досвіду

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


3

Придбання нагородної атрибутики, подарунків, призів для нагородження учасників міських мистецьких, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змаганнях

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Заохочення та підтримка обдарованих дітей

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


4

Проведення загальноміського свята «Обдарованість року»

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Відзначення та стимулювання обдарованих дітей

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


  5

Преміювання та стипендіювання учнів-переможців Всеукраїнських та обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, кращих випускників року, учнів, які набрали 198 балів і більше за ЗНО тощо

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

2500,02500,0


Підтримка та розвиток обдарованих дітей

2022

500,0500,0


2023

500,0500,0


2024

500,0500,0


2025

500,0500,0


2026

500,0500,0
6

Обмін досвідом та прийом делегацій обдарованої учнівської молоді, дитячих творчих колективів ЗЗСО та ЗПО з інших областей України

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0500,0


Обмін досвідом

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


Загалом коштів

2022

760,0760,02023

760,0760,0


2024

760,0760,0


2025

760,0760,0


2026

760,0760,0


2022-

2026

3800,03800,0


2.4. Національно-патріотичне виховання

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0500,0


Формування національно-патріотичної свідомості дітей

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


2

Проведення загальноміських та участь в обласних, Всеукраїнських заходах, конкурсах, фестивалях, звітах, турнірах,  тощо

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч


500,0
500,0Створення умов для творчої реалізації дітей

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,02026

100,0100,0


3

Забезпечення перевезення учнів для  виконання стрільб, участі у заходах, конкурсах, фестивалях, звітах, турнірах,  тощо

Управління освіти КМР, ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

в т.ч

100,0100,0


Закріплення практичних навичок зі стрільби

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,04

Краєзнавча робота, етнографія, створення українського пісенника

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч

50,050,0

-

Охоплення дітей дослідницькою роботою

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,010,0


2026

10,010,0


Загалом коштів

2022

230,0230,02023

230,0230,0


2024

230,0230,0


2025

230,0230,0


2026

230,0230,0


2022-

2026

1150,01150,0


* - в межах затверджених бюджетних призначеньРозділ 3. Позашкільна освіта

3.1. Позашкільна освіта у забезпеченні навчання впродовж життя


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати


Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Удосконалення форми електронної реєстрації дітей для зарахування до гуртків позашкільної освіти gurtok.bloqly.com

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

50,050,0


Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей до закладів позашкільної освіти

2022

10,010,0


2023

10,010,0


2024

10,010,0


2025

10,010,0


2026

10,010,0


2

Розширення мережі гуртків позашкільної освіти за напрямами та профілями в старостинських округах

Управління освіти КМР, ЗПО

щорічно

2022-2026

-

-

-

-

-

Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною овітою

3

Розвиток творчих здібностей та забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти

Управління освіти КМР, ЗПО

щорічно

2022-2026

-

-

-

-

-

Охоплення дітей з  особливими освітніми потребами позашкільною освітою

4

Участь художніх колективів, команд ЗПО в обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, турнірах (організація послуг харчування та проживання, транспортних послуг)  

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Створення умов для творчої реалізації та здобуття досвіду

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


5

Проведення міських заходів з нагоди Дня Позашкілля

Управління освіти КМР, ЗПО

щорічно

2022-2026

в т.ч.

150,0150,0


Популяризація роботи гуртків позашкільної освіти

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


6

Відзначення та нагородження кращих закладів позашкільної освіти за результатами їх діяльності та з нагоди професійних і ювілейних дат

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

100,0100,0


Виявлення кращих закладів позашкільної освіти та підтримка їх діяльності

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


Загалом коштів

2022

110,0110,02023

110,0110,0


2024

110,0110,0


2025

110,0110,0


2026

110,0110,0


2022-

2026

550,0550,0


3.2. Проект «Нове українське позашкілля»

№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1


Створення Центру позашкільної освіти

Управління освіти КМР

2022

2022


Підвищення якості освітнього процесу та рівня організації роботи закладів позашкільної освіти 

2

Створення STEAM-лабораторії на базі Центру позашкільної освіти

Управління освіти КМР

2023

2023

200,0200,0


Формування інноваційного освітнього простору

3

Облаштування нового освітнього середовища (придбання меблів, парт, стільців, дидактичних матеріалів, STEAM-обладнання, спортивного інвентарю, музичних інструментів, танцювальних костюмів та взуття тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1000,0
1000,0


Безпечність, мобільність та сучасність освітнього середовища

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


2026

200,0200,0


4

Діджиталізація позашкілля: придбання персональних комп’ютерів (ноутбуків), планшетів, програмного забезпечення, принтерів, проекторів, фотоапаратів, телевізорів, веб-камер тощо

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1000,0


  *

1000,0


Покращення якості освітнього процесу

2022

300,0


*

300,0


2023

300,0


*

300,0


2024

200,0


*

200,0


2025

100,0


*

100,0


2026

100,0


*

100,0


5

Створення сайту Центру позашкільної освіти

Управління освіти КМР

2023

2023

10,010,0


Прозорість та інформаційна відкритість Центру позашкільної освіти

6

Відкриття відділення Малої академії наук

Управління освіти КМР

2022

2022


Охоплення дітей науково-пошуковою роботою

Загалом коштів

2022

500,0500,02023

710,0710,0


2024

400,0400,0


2025

300,0300,0


2026

300,0300,0


2022-

2026

2210,02210,0


* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 4. Спорт


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення спортивно-масових заходів, спортивних змагань, турнірів, шкільних спортивних ліг серед учнів ЗЗСО та ЗПО

Управління освіти КМР, ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-2026


Зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей

2

Проведення спортивно-масових заходів серед вихованців ЗДО (пластбол, «Веселі старти» тощо)

Управління освіти КМР, ЗДО

щорічно

2022-2026


Підвищення рухової активності дітей

3

Придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, екіпіровки тощо

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0500,0


Модернізація та

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


4

Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики, призів для проведення і нагородження учасників спортивно-масових заходів та змагань

Управління освіти КМР

щорічно

2022-2026

в т.ч.

150,0150,0


Відзначення та заохочення

учасників спортивних змагань

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


5

Проведення Спартакіади серед працівників закладів освіти

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

100,0100,0


Популяризація здорового способу життя та залучення працівників до активного дозвілля

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


6

Участь в обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, гімназіадах, турнірах тощо (організація послуг харчування та проживання, транспортних  послуг)  

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Покращення якісних показників фізичної підготовки дітей

2022

50,020,0


2023

50,020,0


2024

50,020,0


2025

50,020,0


2026

50,020,0


Загалом коштів

2022

200,0200,02023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


2026

200,0200,0


2022-2026

1000,01000,0Розділ 5. Професійний розвиток педагогічних працівників


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведення конкурсів з професійної майстерності («Вихователь року», «Керівник року», «Палітра досвіду», «Педагогічна знахідка» «Класний керівник року», «Вчитель року» тощо)

Управління освіти КМР,

ЦПРПП

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


100,0
100,0


Обмін педагогічним досвідом, ознайомлення з новими тенденціями і програмами в галузі освіти

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


2

Проведення освітніх форумів,

(не)конференцій, літніх шкіл, стратегічних сесій, «круглих столів», фестивалів, програмах обміну досвідом між педагогічними працівниками та управлінцями освітньої сфери

Управління освіти КМР,

ЦПРПП

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


150,0
150,0


Підготовка і підтримка компетентного педагога

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


3

Участь освітніх експертів для проведення тренінгів, семінарів, (не)конференцій, літніх шкіл, стратегічних сесій (оплата освітніх послуг, проживання та транспортних послуг)

Управління освіти КМР, ЦПРПП

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

150,0150,0


Створення умов для безперервного фахового росту педагогічних працівників

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


6

Участь педагогічних працівників, консультантів у  Всеукраїнських заходах з питань освіти: конференціях, семінарах, «круглих столах», фестивалях, програмах обміну досвідом педагогічними працівниками тощо

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Підвищення професійного розвитку педагогічних працівників

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


7

Навчання та підвищення кваліфікації працівників управління освіти, консультантів ЦПРПП, ІРЦ

Управління освіти КМР,

ЦПРПП,

ІРЦ

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

100,0100,0


Підвищення професійного розвитку працівників

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


Загалом коштів

2022

150,0150,02023

150,0150,0


2024

150,0150,0


2025

150,0150,0


2026

150,0150,0


2022-

2026

750,0750,0


Розділ 6. Освітяни


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Преміювання педагогічних працівників закладів освіти,  діяльність яких вирізняється творчим підходом та методичними знахідками, переможців ІІ –ІV етапів конкурсів з фахової майстерності, за високі досягнення у праці тощо

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


350,0
350,0


Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників

2022

70,070,0


2023

70,070,0


2024

70,070,0


2025

70,070,0


2026

70,070,0


2

Проведення міських заходів з нагоди Дня працівників освіти

Управління освіти КМР,

ЦПРПП

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


150,0
150,0


Популяризація професійної діяльності працівників освіти

2022

30,030,0


2023

30,030,0


2024

30,030,0


2025

30,030,0


2026

30,030,0


3

Відзначення вчителів, діти яких набрали 200 балів за результатами ЗНО

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


100,0
100,0


Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників

2022

20,020,0


2023

20,020,0


2024

20,020,0


2025

20,020,0


2026

20,020,0


4

Встановлення надбавок: за результатами праці кращих педагогічних працівників, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти:

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

**


Матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників

4.1

- за інтенсивність, напруженість та результативність у розмірі до 50% посадового окладу – керівникам ЗЗСО, ЗДО та ЗПО

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

**4.2

- за виконання особливо важливої роботи (на час її виконання) у розмірі до 20% посадового окладу – керівникам міських методичних об’єднань

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

**4.3

- за високі досягнення у праці у розмірі 10% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (3 місце)

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

**4.4

- за високі досягнення у праці у розмірі 15% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ  етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (2 місце)

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

**4.5

- за високі досягнення у праці у розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (1 місце) та педагогічним працівникам, які мають двох та більше призерів

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

**4.6

- за високі досягнення у праці у розмірі до 50% посадового окладу педагогам, які підготували переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, ІІ етапу Міжнародного конкурсу з українознавства, ІV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

**4.7

- у розмірі до 20% посадового окладу педагогам позашкільних закладів освіти, які підготували переможців та лауреатів конкурсів, фестивалів, змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

**4.8

- у розмірі до 50% посадового окладу лауреатам та переможцям ІІ та ІІІ етапів конкурсів фахової майстерності педагогів ЗЗСО, ЗДО, ЗПО

Управління освіти КМР,

ЗЗСО

щорічно

2022-

2026

**Загалом коштів

2022

120,0120,02023

120,0120,0


2024

120,0120,0


2025

120,0120,0


2026

120,0120,0


2022-

2026

600,0600,0* - в межах затверджених бюджетних призначень

Розділ 7. Міжнародна співпраця


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-

ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Участь освітян Коломийської територіальної громади у міжнародних конкурсах, семінарах, симпозіумах, «круглих столах», фестивалях, програмах обміну педагогічними працівниками (організація освітніх послуг, харчування, проживання та транспортування)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.


1000,0
1000,0


Розвиток і вдосконалення особистісних і професійних компетенцій педагогів

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


2026

200,0200,0

2

Участь учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів Коломийської територіальної громади у міжнародних конкурсах, семінарах, симпозіумах, «круглих столах», фестивалях, спортивних змаганнях тощо (організація освітніх послуг, харчування, проживання та транспортування)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-2026

в т.ч.


500,0
500,0


Підвищення якості освіти

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


3

Прийом вчительських та учнівських міжнародних делегацій

Управління освіти КМР

Щорічно

2022-

2026

в т.ч.


500,0
500,0


Обмін досвідом між освітянами

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


Загалом коштів

2022

400,0400,02023

400,0400,0


2024

400,0400,0


2025

400,0400,0


2026

400,0400,0


2022-2026

2000,02000,0


Розділ 8. «Майбутнє України» Коломийської станиці НСОУ - ПЛАСТ


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Відзначення річниці пластової присяги, свята Весни – Дня св.Юрія та інших заходів (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування,  канцтоварів тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до духовного та історичного минулого України

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


2

Організація літніх таборів   (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування,  канцтоварів, спортивного та туристичного інвентаря тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

500,0500,0


Різноманітні форми освітньо-виховних, спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді

2022

100,0100,0


2023

100,0100,0


2024

100,0100,0


2025

100,0100,0


2026

100,0100,0


3

Святкування дня народження куренів (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів, спортивного інвентаря тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-2026

в т.ч.

250,0250,0


Відзначення кращих пластунів

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


4

Проведення окружної Спартакіади (організація послуг харчування, проживання та транспортування, закупівля медикаментів, продуктів харчування, канцтоварів, спортивного інвентаря тощо)

Управління освіти КМР

Щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Пропаганда здорового способу життя

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


5

Закупівля меблів, обладнання, будівельних матеріалів, проведення поточного ремонту приміщень «пластової домівки»

Управління освіти КМР

Щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1000,01000,0


Покращення матеріально-технічного забезпечення

2022

200,0200,0


2023

200,0200,0


2024

200,0200,0


2025

200,0200,0


2026

200,0200,0


Загалом коштів

2022

450,0450,02023

450,0450,0


2024

450,0450,0


2025

450,0450,0


2026

450,0450,0


2022-2026

2250,02250,0

Розділ 9. Енергозбереження і енергоефективність


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Придбання та улаштування енергозберігаючих віконних блоків та дверей

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

15000,015000,0


Створення умов для безпечного та комфортного перебування дітей в закладах освіти та економія енергоносіїв

2022

3000,03000,0


2023

3000,03000,0


2024

3000,03000,0


2025

3000,03000,0
2026

3000,03000,02

Модернізація системи опалення, водопостачання

Управління освіти КМР,

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

10000,010000,0


Забезпечення відповідних температурних режимів та економія енергоносіїв

2022

2000,02000,0


2023

2000,02000,0


2024

2000,02000,0


2025

2000,02000,0


2026

2000,02000,0


Загалом коштів

2022

5000,05000,02023

5000,05000,0


2024

5000,05000,0


2025

5000,05000,0


2026

5000,05000,0


2022-2026

25000,025000,0


Розділ 10. Безпечне середовище


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконан-

ня

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1

Придбання світловідбиваючих жилетів та світловідбиваючих смужок

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

250,0250,0


Створення безпечних умов для здобувачів освіти під час екскурсій, подорожей тощо

2022

50,050,0


2023

50,050,0


2024

50,050,0


2025

50,050,0


2026

50,050,0


2

Придбання систем відеоспостереження (відеокамери, відеореєстратори тощо)

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

2500,02500,0


Створення безпечних умов під час освітнього процесу

2022

500,0500,0


2023

500,0500,0


2024

500,0500,0


2025

500,0500,0


2026

500,0500,0


3

Придбання турнікетів для проходу за перепустками до закладів загальної середньої освіти

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

1250,01250,0


Створення безпечних умов під час освітнього процесу

2022

250,0250,0


2023

250,0250,0


2024

250,0250,0


2025

250,0250,0


2026

250,0250,0


4

Придбання обладнання для встановлення охоронної сигналізації

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

6000,06000,0


Створення безпечних умов під час освітнього процесу

2022

2000,02000,0


2023

2000,02000,0


2024

2000,02000,0


5

Придбання обладнання для встановлення автоматичної пожежної сигналізації

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

6000,06000,0


Створення безпечних умов під час освітнього процесу

2024

2000,02000,0


2025

2000,02000,0


2026

2000,02000,0


6

Придбання матеріалів для огородження території закладів освіти

Управління освіти КМР

щорічно

2022-

2026

в т.ч.

2500,02500,0


Створення безпечних умов під час освітнього процесу

2022

500,0500,0


2023

500,0500,0


2024

500,0500,0


2025

500,0500,02026

500,0500,0Загалом коштів

2022

3300,03300,02023

3300,03300,0


2024

5300,05300,0


2025

3300,03300,0


2026

3300,03300,0


2022-2026

18500,018500,0
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                 Тарас КУХТАР
Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 20.12.2021 № 384


ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіювання учнів-переможців ІІІ і VI етапів Всеукраїнських

олімпіад з базових дисциплін, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнів-членів Малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів


І. Загальні положення


1. Положення про призначення щомісячних стипендій обдарованим учням закладів загальної середньої освіти діє в рамках міської Програми розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки.

2. Щомісячна стипендія учням-переможцям навчальних змагань призначається за досягнення у офіційних навчальних змаганнях протягом попереднього навчального року з метою підтримки та матеріального заохочення обдарованої учнівської молоді, морального та матеріального стимулювання, гідного представлення нашої громади на обласному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

3. Стипендія призначається учням закладів загальної середньої освіти, які виявили особливі успіхи в навчанні, стали переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів протягом поточного навчального року.

4. Рішення про призначення щомісячної стипендії учням-переможцям приймається управлінням освіти Коломийської міської ради впродовж червня поточного навчального року відповідно до офіційних результатів учнівських навчальних змагань.

5. Стипендія призначається наказом управління освіти Коломийської міської ради на підставі наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної ради та Міністерства освіти і науки України про результати проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України, мовно-літературних конкурсів та всеукраїнських турнірів у відповідному навчальному році і виплачується з 01 вересня поточного року до 31 травня наступного року.

6. Для отримання стипендії переможці подають до управління освіти номери розрахункових рахунків для перерахування коштів.

7. Персональний склад стипендіатів визначається управлінням освіти Коломийської міської ради та затверджується відповідним наказом. 

8. У разі відрахування стипендіата за його бажанням із закладу загальної середньої освіти або виїзду стипендіата з Коломийської територіальної громади стипендія виплачується до закінчення строку, на який її призначено.

9. Щомісячна стипендія виплачується за рахунок коштів управління освіти Коломийської міської ради, які щорічно додатково передбачаються в бюджеті для цих цілей.

10. У разі працевлаштування стипендіата стипендія виплачується за попереднім місцем навчання до закінчення строку, на який її призначено.


ІІ. Розмір щомісячної стипендії


 1. Розмір щомісячної стипендії учню-переможцю призначити наступним чином.
  1. За зайняті місця на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, на фінальних етапах учнівських предметних турнірів, загальнодержавних етапах мовно-літературних конкурсів, фінальному етапі Інтернет-олімпіади:

1-ше місце – 2000 грн.

2-ге місце – 1500 грн.

3-тє місце – 1200 грн.

  1. За зайняті місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, на обласних етапах учнівських предметних турнірів, обласних етапах мовно-літературних конкурсів та інших офіційних учнівських змаганнях:

1-ше місце – 1000 грн.

2-ге місце – 700 грн.

3-тє місце – 500 грн.

 1. У випадку здобуття учнем кількох переможних місць розмір стипендії є сумою виплат за кожне здобуте місце.
 2. Максимальна сума щомісячної стипендії не може перевищувати 3000 гривень щомісяця.
 3. Положення вступає в дію з 1 червня 2022 року.


ІІІ. Очікувані результати


Виплата стипендії сприятиме підтримці обдарованих дітей Коломийської територіальної громади, спрямованої на досягнення найвищих результатів.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                          Тарас КУХТАР
2011-2022 © Всі права застережено.