НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 19 жовтня 2021 року
 Рішення міської ради  "Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури ..."  № 1268-20/2021-20 від 07.10.2021р. 
Документ №1268-20/2021 від 07.10.2021р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.10.2021 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(20  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 07.10.2021р.  № 1268-20/2021-20
 

Про зміну назви Коломийського міського Палацу культури «Народний дім» та затвердження Статуту Комунального закладу Палацу культури та мистецтв «Народний дім»


З метою задоволення культурних потреб мешканців Коломийської  територіальної громади, створення та забезпечення необхідних умов для творчої ініціативи, духовного розвитку і організації закладів культури, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про культуру”, Коломийська міська рада


в и р і ш и л а:


1. Змінити назву Коломийського міського Палацу культури «Народний дім» на Комунальний заклад Палац культури та мистецтв «Народний дім».

2. Затвердити Статут Комунального закладу Палацу культури та мистецтв «Народний дім» (надалі - Статут) (додається).

3. Затвердити перелік видів економічної діяльності комунального закладу Палацу культури та мистецтв «Народний дім», а саме:

3.1. Демонстрація кінофільмів (59.14).

3.2. Видання звукозаписів (59.20).

3.3. Організування конгресів і торговельних виставок (82.30).

3.4. Театральна та концертна діяльність (90.01).

3.5. Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів (90.02).

3.6. Індивідуальна мистецька діяльність (90.03).

3.7. Функціонування театральних та концертних залів (90.04).

3.8. Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність (79.90).

        3.9. Функціювання атракціонів і тематичних парків (93.21).

        3.10. Організування інших видів відпочинку та розваг (93.29).

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 21.11.2016 року № 966-14/2016 «Про затвердження Положення Коломийського міського палацу культури «Народний дім»».

5. Тимчасово виконуючій обов’язки директора міського палацу культури «Народний дім» Ользі КУРЧІЙ в установленому законодавством порядку забезпечити державну реєстрацію внесених змін до відомостей про юридичну особу.

6. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.

     7. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Ростислав ПЕТРУНЯК).Міський голова                                                                                     Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішення міської ради

                                                               від 07.10.2021року № 1268-20/2021

                

                Міський голова

                                                            _________Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙСТАТУТ

Комунального закладу

Палацу культури та мистецтв «Народний дім»


Код ЄДРПОУ 38153291


Коломия

2021 рік


1. Загальні положення


1.1. Комунальний заклад Палац культури та мистецтв «Народний дім» (надалі - Палац) є комунальним закладом Коломийської міської ради (надалі - Засновник). Уповноваженим Органом управління Палацу є Управління культури Коломийської міської ради (надалі – Орган управління).

1.2. Палац створений на базі відокремленої частини майна комунальної власності Коломийської територіальної громади, яку представляє Коломийська міська рада.

1.3. Палац у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про культуру”, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями Засновника, наказами Органу управління та цим Статутом.


2. Найменування та місцезнаходження


2.1. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

2.2. Повне найменування: Комунальний заклад Палац культури та мистецтв «Народний дім».

2.3. Скорочена назва – Народний дім.

2.4. Місцезнаходження: 78203, Івано-Франківська область, місто Коломия, вулиця Театральна, будинок 27.


3. Правовий статус


3.1. Палац є юридичною особою, права та обов'язки якої набуває із дня внесення змін до державної реєстрації. Палац є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Коломийського міського Палацу культури «Народний дім».

3.2. Палац є неприбутковим закладом та здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства, а також Статуту. У своєму складі має відокремлені структурні підрозділи (філії) – Центри  культурних послуг.

Центри культурних послуг (далі - Центри) – це багатофункціональні структурні підрозділи Палацу, що спроможні забезпечувати надання комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної, допомоги, доступу до користування приміщеннями та обладнаннями творчості, неформального навчання та спілкування жителів територіальної громади відповідно до чинного законодавства.

3.3. Філії не є юридичними особами.

3.4. Філії перебувають у комунальній власності територіальної громади.

Положення про філії, затверджуються Органом управління.

2

3.5. Структура Палацу може змінюватися у зв’язку з розширенням або скороченням базової мережі (приєднання або відокремлення закладів культури) та іншими причинами, за рішенням Засновника.

3.6. Палац здійснює управління своїми Центрами, має право централізувати повністю або частково виконання їх окремих творчо-виробничих функцій та повноважень.

3.7. Палац має печатку, штамп, бланки, інші реквізити відповідно до чинного законодавства та користується закріпленим за ним комунальним майном.

3.8. Палац має право відкривати рахунки у відповідних банківських установах, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді.

3.9. Палац несе відповідальність за наслідки своєї діяльності, виконання зобов'язань перед юридичними і фізичними особами, засновниками та державою; відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

3.10. Палац для досягнення своєї мети згідно з чинним законодавством України та обмеженнями, встановленими цим Статутом, укладає від свого імені будь-які правочини, господарські договори, угоди з юридичними та фізичними особами.

3.11. Фінансування Палацу, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг, наданих у порядку та на умовах, визначених чинним  законодавством України та інших джерел, не заборонених законодавством України.

3.12. Перелік та вартість платних послуг Палацу затверджуються Органом управління.

3.13. Палац здійснює свою основну діяльність на стаціонарі (підготовка, випуск і експлуатація концертних програм тощо), а також в інших приміщеннях, на гастролях, виїздах.

3.14. Для здійснення діяльності Палац залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.15. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеним цим Статутом.

3.16. Збитки, завдані Палацу внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.


4. Фінансово-господарська діяльність


4.1. Майно Палацу є комунальною власністю територіальної громади.

4.2. Джерелами формування майна та коштів Палацу є:

4.2.1. Кошти міського бюджету (бюджетні кошти).

4.2.2. Власні надходження: кошти, одержані за надання платних послуг, в установленому законодавством порядку.

4.2.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, інших юридичних та фізичних осіб.

4.2.4. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Палац може надавати платні послуги фізичним і юридичним особам в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Палац розпоряджається своїми фінансовими ресурсами та забезпечує  їх цільове використання.

4.5. Відчуження рухомого та нерухомого майна Палацу та надання його під заставу здійснюється за рішенням Засновника.

4.6. Палац має право, з дозволу Органу управління, для проведення заходів (концертів, вистав, конференцій, виставок тощо) надавати в оренду та безоплатне користування належне йому комунальне майно. Палац має право списувати майно з балансу у встановленому порядку за погодженням із Засновником.

4.7. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності Палац має право розвивати власну матеріальну базу, що розташовані в межах Коломийської територіальної громади.

4.8. Палац несе відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна.

4.9. Палац не веде самостійний баланс. Бухгалтерський облік та звітність здійснює централізована бухгалтерія Органу управління.

4.10. Відносини Палацу з іншими юридичними та фізичними особами здійснюються на основі договорів.

4.11. Фінансування Палацу здійснюється на підставі затвердженого кошторису.

4.12. Власні надходження Палацу використовуються відповідно до чинного законодавства України.


5. Мета, основні функції, завдання та напрямки діяльності


5.1. Діяльність Палацу відбувається згідно затверджених видів економічної діяльності, а саме:

5.1.1. Демонстрація кінофільмів (59.14).

5.1.2. Видання звукозаписів (59.20).

5.1.3. Організування конгресів і торговельних виставок (82.30).

5.1.4. Театральна та концертна діяльність (90.01).

5.1.5. Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів (90.02).

5.1.6. Індивідуальна мистецька діяльність (90.03).

5.1.7. Функціонування театральних та концертних залів (90.04).

5.1.8. Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність (79.90).

        5.1.9. Функціювання атракціонів і тематичних парків (93.21).

        5.1.10. Організування інших видів відпочинку та розваг (93.29).

5.2. Метою діяльності Палацу є:

5.2.1. Реалізація заходів, спрямованих на задоволення культурних потреб жителів Коломийської територіальної громади у розвитку народної традиційної культури.

5.2.2. Реалізація заходів, спрямованих на підтримку та розвиток креативних індустрій.

5.2.3. Підтримка художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля та відпочинку тощо.

5.2.4. Одержання доходів від проведення культурно-мистецьких заходів, а також від виконання інших, не заборонених чинним законодавством, видів господарської діяльності.

5.3. Головними функціями Палацу є:

5.3.1. Культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична.

5.4. Основними завданнями Палацу є:

5.4.1. Задоволення культурних потреб населення Коломийської територіальної громади всіх вікових категорій.

5.4.2 Популяризація національних традицій, здобутків народного мистецтва.

5.4.3 Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

5.4.4. Створення умов для становлення, розвитку і підтримки творчої та обдарованої молоді, сприяння реалізації молодіжних ініціатив.

5.4.5. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;

5.4.6. Організація діяльності творчих колективів, студій, муніципального       арт-центру «Зодіак», любительських об’єднань та клубів за інтересами.

5.4.7. Підтримка соціально-важливих культурно-творчих, пізнавально- розважальних, художньо-естетичних ініціатив.

5.4.8. Організація та проведення культурно-масових заходів.

5.4.9. Формування концертного репертуару, який відповідає інтересам глядачів, творчим можливостям колективу і запрошених виконавців.

5.4.10. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення Коломийської територіальної громади.

5.4.11. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій клубним закладам, що розташовані в межах Коломийської територіальної громади на правах філій, та іншим культурно-дозвіллєвим закладам в організації змістовного відпочинку.

5.5. Основними видами діяльності Палацу є:

5.5.1. Підготовка і проведення культурно-масових заходів, відзначення державних, місцевих, професійних свят, історичних подій, обрядових заходів тощо.

5.5.2. Проведення концертів, музичних шоу, художніх та фото виставок, форумів, театрально-видовищних заходів, у тому числі за участі професійних творчих колективів та окремих виконавців.

5.5.3. Організація відпочинку та дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, театралізованих свят, дитячих ранків та інших розважальних та культурно-просвітницьких програм.

5.5.4. Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів; організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, творчих зустрічей, виставок, аукціонів, майстер-класів, конференцій.

5.5.5. Діяльність творчих колективів, студій, гуртків, любительських об’єднань та клубів за інтересами.

5.5.6. Освіта в сфері культури, у тому числі діяльність шкіл (танцю, образотворчого, театрального, музичного мистецтва, фотографії) навчання у студіях.

5.5.7. Обмін досвідом роботи, проведення заходів з міжнародного співробітництва та міжнародного обміну творчими досягненнями у рамках культурних програм, проектів тощо, участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах.

5.5.8. Створення та розвиток власної матеріально-технічної бази.

5.5.9. Реалізація творчої продукції, проведення заходів за угодами з державними, громадськими підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами.

5.5.10. Організація та проведення різних подій (бізнес-покази, збори, фестивалі, конференції, художні та фото виставки, виставки митців народної творчості, зустрічі тощо) з організацією та наданням персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів або без надання персоналу.

5.5.11. Діяльність з розповсюдження та продажу квитків на концерти та інші театрально-видовищні та розважальні заходи.

5.5.12. Підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових та рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з художньо-творчою діяльністю Палацу, відповідно до Закону України “Про авторське право та суміжні права”.

5.5.13. Надання сцени та інших нежитлових приміщень Палацу в оренду й експлуатацію, згідно чинного законодавства.

5.5.14. Інша діяльність, що відповідає його меті та завданням і не заборонена чинним законодавством України. У разі, коли необхідний вид діяльності потребує відповідного дозволу, сертифікації або ліцензії, Палац отримує їх у встановленому чинним законодавством порядку.


6. Права та обов’язки


6.1. Палац має право:

6.1.1. Визначати перелік платних послуг Палацу, згідно з чинним законодавством України.

6.1.2. Одержувати благодійні пожертвування, внески.

6.1.3. Проводити фестивалі, конкурси, конференції, симпозіуми, конгреси, огляди, концерти, майстер-класи, семінари, виставки, вистави тощо.

6.1.4. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

6.1.5. Відряджати своїх співробітників на стажування, по інших поточних справах, в тому числі для участі у фестивалях, конкурсах, гастролях, концертних програмах тощо.

6.2. Палац зобов’язаний:

6.2.1. Забезпечувати надання послуг (виконання робіт) відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.

6.2.2. Забезпечувати цільове використання майна та виділених бюджетних коштів.

6.2.3. Забезпечувати під час проведення культурно-мистецьких заходів охорону життя та здоров'я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберігання.

6.2.4. Надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та закінчення культурно-мистецьких заходів, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження тощо.

6.2.5. Здійснювати своєчасні розрахунки з працівниками Палацу та вживати заходи з удосконалення оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Палацу.

6.2.6. Забезпечувати раціональне використання фонду оплати праці та своєчасні розрахунки з працівниками Палацу.

6.2.7. Безперешкодно допускати представника Засновника або представника Органу управління на територію Палацу.

6.2.8. Згідно з чинним законодавством надавати Засновнику або Органу управління необхідну інформацію на вимогу та в термін, передбачений законодавством України.

6.2.9. Складати і подавати статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.


7. Діяльність та дозвілля Палацу в рамках міжнародного співробітництва


7.1. Палац здійснює заходи у сфері реалізації державної політики щодо міжнародного співробітництва та зовнішніх зв’язків в галузі культури відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Палац вносить пропозиції щодо участі колективів народної творчості в міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках.

7.3.  Палац проводить обмін творчими колективами.

7.4. Реалізує спільні заходи (семінари, фестивалі, концерти, конкурси, виставки тощо).


    1. 8. Управління Палацом


8.1. Управління Палацом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання повноважень Засновника, Органу управління та директора Палацу (далі - Директор).

8.2. Поточне керівництво діяльності Палацу здійснює Директор, який призначається на посаду Органом управління за результатами конкурсу відповідно до чинного законодавства та видачі наказу про призначення директора на підставі укладеного контракту з міським головою терміном на 5 років.

8.3. Засновник:

8.3.1. Визначає та затверджує головні напрямки діяльності Палацу та контролює їх виконання.

8.3.2. Затверджує Статут Палацу та вносить зміни до нього.

8.3.3. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Палацу.

8.4. Орган управління:

8.4.1. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Коломийської територіальної громади, закріпленого за Палацом.

8.4.2. Затверджує плани діяльності та заслуховує звіти про їх виконання.

8.4.3. Затверджує кошторис, штатну чисельність та штатний розпис Палацу.

8.5. Директор Палацу:

8.5.1. Діє без довіреності від імені Палацу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи, видає довіреності, укладає договори, угоди, контракти.

8.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Палацу за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Органу управління або загальних зборів трудового колективу.

8.5.3. Несе відповідальність за формування та виконання плану розвитку Палацу, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності, якість послуг, що надаються Палацом згідно з вимогами законодавства України та цього Статуту.

8.5.4. Користується правом розпорядження майном та коштами Палацу відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Палацом майна.

8.5.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Палацу.

        8.5.6. Затверджує посадові інструкції працівників, плани роботи Палацу.

8.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням документації.

8.5.8. Здійснює контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової, організаційно-методичної роботи

Палацу та Центрів, що розташовані в межах Коломийської територіальної громади, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення.

8.5.9. Організовує і забезпечує проведення культурно-мистецьких, розважальних та інших заходів.

8.5.10. Організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань Палацу.

8.5.11. Звітує перед Засновником та Органом управління з питань діяльності Палацу.

8.5.12. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни у даних про Палац, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

8.5.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору у порядку, визначеному законодавством України.

8.5.14. Забезпечує дотримання у Палаці вимог законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

8.5.15. Вживає заходи щодо своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

8.5.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Палацу з вини керівника, у порядку, визначеному законодавством України.

8.5.17. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Палацу та центрів за погодженням з Органом управління, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення, у порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5.18. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України.

8.5.19.  Ініціює внесення змін до Статуту Палацу.

8.5.20. Подає на затвердження кошторис та штатний розпис Палацу Органу управління у порядку встановленому законодавством України.

8.5.21. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Палацу згідно із чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником в особі міського голови.

8.5.22. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки виконує особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками.


9. Організаційна структура та основні принципи діяльності


9.1. До складу Палацу входять:

9.1.1. Творчі аматорські, народні та муніципальні колективи, гуртки, студії, та муніципальний арт-центр «Зодіак», любительські об'єднання тощо.

9.1.2. Центри, що розташовані в межах Коломийської територіальної громади. Структурні підрозділи Палацу не є юридичними особами.

9.2. Організаційна структура Палацу визначається Директором у межах затвердженої чисельності працівників.

9.3. Штатна чисельність та штатний розпис Палацу затверджується Органом управління.

9.4. Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) оформлюються шляхом укладення контрактів відповідно до чинного законодавства.

9.5. Палац може організовувати роботу клубних формувань, творчих об'єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

9.6. Палац може залучати до участі в організаційно-масових заходах молодіжні громадські організації та об’єднання, дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації тощо.

9.7. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи у Палаці можуть створюватись методичні, громадські ради, діяльність яких здійснюється з урахуванням рекомендацій Органу управління.

9.8. Палац є методичною базою для Центрів, що розташовані в межах Коломийської територіальної громади.


10. Повноваження трудового колективу


10.1. Права і обов'язки працівників Палацу визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

10.2. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.3. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора визначаються в контракті.

10.4. Оплата праці працівників Палацу здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.5. Працівники Палацу зобов’язані на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність.

10.6. Адміністрація Палацу забезпечує дотримання встановлених для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів.


11. Припинення діяльності


11.1. Реорганізація або ліквідація Палацу здійснюється за рішенням Засновника в порядку, встановленому чинним законодавством.

11.2. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до бюджету якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.


12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту


12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та викладаються в новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.
2011-2021 © Всі права застережено.