НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 29 вересня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про Коломийський центр соціа..."  № 26-3/2015-3 від 10.12.2015р. 
Документ №26-3/2015 від 10.12.2015р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції
Рішення міської ради  №1135-16/2016 від 27.12.2016р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.12.2015 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(3  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.12.2015р.  № 26-3/2015-3
 

Про затвердження Положення про Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в новій редакції


       На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 року № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 року № 653), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  в новій редакції (додається).

2. Рішення сесії міської ради №1654-33/2013 від 28.11.2013 року вважати таким, що втратило чинність.

3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови С. Коцюра.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я.Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                       рішення міської  ради

                                       від 10.12.2015р. № 26-3/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про Коломийський центр соціальної  реабілітації дітей-інвалідів


І. Загальні положення


1.1. Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Центр) - реабілітаційна установа сфери управління Міністерства соціальної політики України та органу соціального захисту населення Коломийської міської ради, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2-х років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

1.2. Засновником Центру є Коломийська міська рада. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається  засновником.

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.3. Координація роботи Центру та організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюються Міністерством соціальної політики України, Департаментом соціальної політики обласної державної адміністрації, органом соціального захисту населення міської ради.

1.4. Центр розміщується на території із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки та мають усі види комунального благоустрою.

1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації, а також цим Положенням.

1.7. Центр забезпечує тимчасове перебування дітей-інвалідів, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

1.8. Скорочене найменування Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів: Коломийський ЦСР дітей-інвалідів.


ІІ. Завдання Центру


2.1. Центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги"  щодо забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються послугами із соціального і педагогічного патронату виїзною реабілітаційною бригадою за місцем проживання;

2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

3) підготовку батьків або законних представників дітей-інвалідів до продовження  (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів з дітьми-інвалідами поза межами Центру;

4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі-ІПР) та залучення до участі в цьому процесі батьків або законних представників;

5) виконання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда та її ІПР;

6) проведення заходів з професійної орієнтації дітей-інвалідів відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення можливостей дітей-інвалідів до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів;

7) здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, з громадськими організаціями та благодійними фондами.

2.2. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей-інвалідів, які тимчасово перебувають у Центрі до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини-інваліда.


ІІІ. Структура Центру


3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої соціальної реабілітації (абілітації);

3) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

4) відділення фізичної реабілітації;

5) відділення професійної орієнтації;

6) відділення медичного спостереження (медичної реабілітації);

7) методичний відділ;

8) відділення денного догляду;

        9) відділ господарського обслуговування Центру;

      10) служба соціального патронату;

      11) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітаційним процесом.

3.2. У разі потреби в Центрі можуть створюватися  групи "Матері та дитини" для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

3.3. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.4. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад та положення яких затверджується директором Центру.

3.5. У складі Центру може функціонувати стаціонарне відділення.


IV. Умови зарахування дітей-інвалідів до Центру


       4.1. Направлення та зарахування дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186.

       4.2. До Центру зараховуються діти-інваліди віком до 18-ти років та діти віком до 2-х років, які мають ризик отримати інвалідність.

       Можливе продовження строку перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

       Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру.

       4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

       - гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

       - усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

       - часті судомні напади та їх еквіваленти;

       - захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

       4.4. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини-інваліда.

       Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини-інваліда про закінчення курсу реабілітації дитини-інваліда не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

       4.5. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.


V. Учасники реабілітаційного процесу в Центрі


          5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є діти-інваліди, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, вихователі, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші фахівці, які беруть участь у процесі реабілітації (абілітації).

       5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

       „Матері та дитини” – для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність;

       ранньої соціальної реабілітації (абілітації) – для дітей-інвалідів віком до 7 років;

       соціальної реабілітації – для дітей-інвалідів віком від 7 до 14 років;

            соціальної реабілітації та професійної орієнтації – для дітей-інвалідів віком від 14 до 18 років.”.


VI. Організація реабілітаційного процесу в Центрі


6.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

1) навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини-інваліда з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

2) опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

3) надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6.2. У разі виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

6.3. До стаціонару зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового догляду.

6.4. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

        6.5. У Центрі встановлюється та затверджується  директором мережа груп, наповнюваність яких становить від 8 до 10 дітей-інвалідів. У разі потреби діти-інваліди можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

6.6. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

6.7. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про дітей-інвалідів, які вибули з Центру, забезпечує зв’язок із сім’ями, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

6.8. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона отримує такі послуги в Центрі за окремим графіком у групі короткотривалого перебування з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.


VІІ. Управління Центром


7.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади міським головою у встановленому законодавством порядку.

7.2. Директор Центру:

1) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

6) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

7) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам.


VІІІ. Фінансово-господарська діяльність


8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп із своїм найменуванням.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису,  затверджених у встановленому порядку.

8.3. Центр має право:

1) в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

2) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів;

3) укладати договори про співробітництво;

4) отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі закордонну, для поліпшення матеріально-технічної бази;

5) надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства, у тому числі здавати приміщення в оренду.2011-2020 © Всі права застережено.