НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 05 серпня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Статуту комунального підприємства "Кол..."  № 4840-65/2020-65 від 23.07.2020р. 
Документ №4840-65/2020 від 23.07.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про перейменування комунального підприємства "Коломийська муніципальна дружина" на комунальне підприємства міської ради "Коломия Паркосервіс" та затвердження Статуту в новій редакції
Рішення міської ради  №861-13/2016 від 13.10.2016р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.07.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(65  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 23.07.2020р.  № 4840-65/2020-65
 

Про затвердження Статуту

комунального підприємства

«Коломия Паркосервіс»

у новій редакції


Відповідно до Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою ефективності фінансово-господарської діяльності та збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Коломия Паркосервіс», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:

    1. Затвердити Cтатут комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» у новій редакції (додається).

       2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 13.10.2016 р. № 861-13/2016.

       3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Богдана Федорука.

       3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (Василь Козоріз).Міський голова                                                                                                                       І. Слюзар                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       рішення міської ради

                       від 23.07.2020 р. року № 4840-65/2020

                       Міський голова  

                                                                    Ігор СлюзарСТАТУТ

комунального підприємства

«Коломия Паркосервіс»

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Комунальне підприємство «Коломия Паркосервіс» (надалі Підприємство), створене згідно рішення Коломийської міської ради від 20 березня 2003 року № 266 (надалі Засновник).

1.2. Підприємство створюється на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і у своїй діяльності керується Конституцією    України, Цивільним та Господарським Кодексами України, іншим чинним законодавством України та цим статутом.

1.3. Засновник Підприємства: Коломийська міська рада.

1.4. Форма власності Підприємства: комунальна.

1.5. Найменування Підприємства:

Повне: Комунальне підприємство «Коломия Паркосервіс»

Скорочене: КП «Коломия Паркосервіс»

1.6. Місце знаходження і юридична адреса підприємства: 78203, м. Коломия, просп. М.Грушевського,1.


2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою:

2.1.1. Залучення додаткових коштів, підвищення ефективності    використання бюджетних коштів.

2.1.2. Поповнення міського бюджету за рахунок справляння місцевих    зборів.

2.1.3. Виконання інших робіт та надання послуг з метою отримання прибутку, який направляється на розвиток підприємства, придбання   матеріально-технічних цінностей, оплату праці та соціальний захист   працівників.

2.1.4. Створення додаткових місць праці, та на основі отриманого прибутку покращення соціальних умов колективу підприємства.

2.2. Основними напрямками діяльності підприємства є:

2.2.1. Здійснення збору за місця для паркування транспортних засобів.

2.2.2. Інша законна діяльність, яка здійснюється Підприємством, але прямо  не вказана в Статуті буде вважатися дійсною, якщо вона не заборонена законодавством України:

- розгляд звернень підприємств, організацій, установ та громадян;

- участь в обговоренні проєктів благоустрою на розгляд міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій.

2.3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Підприємство має право:

- звертатися до суду з питань відшкодування шкоди заподіяної в наслідок порушення вимог законодавства з питань благоустрою та правил паркування транспортних засобів;

- спільно з Державною автомобільною інспекцією МВС України здійснювати заходи по притягненню до відповідальності за не правильне паркування транспортних засобів;

- забезпечувати  контроль  за  своєчасним та повним перерахуванням юридичними та фізичними особами плати за право тимчасового користування машиномісцями  на  майданчиках  платного паркування, на яких здійснюється збір за місця для паркування транспортних засобів;

- здійснювати  інші  повноваження,  які делеговані підприємству міською радою та її виконавчим комітетом.

       

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство  є  юридичною  особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свої повноваження на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього статуту на території територіальної громади міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

3.3. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях здійснюється за рішенням Коломийської міської ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїми найменуваннями. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському судах.


4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно  підприємства  є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником. Кошти, отримані в результаті відчуження зазначеного майна, скеровуються виключно для Підприємства і є комунальною власністю.

4.4 Підприємство  має право, за погодженням з Засновником, здавати в оренду відповідно до чинного законодавства юридичним та фізичним особам устаткування, нежитлові приміщення, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

4.5. Джерелами формування майна підприємства є:

- майно, передане йому Засновником;

- доходи, отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово-         господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Для забезпечення діяльності підприємства Засновником створюється статутний капітал в розмірі: 898 тис. 323 грн. 84 коп.

4.7. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати на території України  та  за  її  межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на основі відповідних статутів та положень.

4.8. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.9. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав юридичними чи фізичними особами і державними органами, відшкодовуються підприємству за рішенням суду або господарського суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.


5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права підприємства:

5.1.1. Підприємство  самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури  ринку  продукції,  товарів,  робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов’язки підприємства:

5.2.1 Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує  дотримання  законодавства  про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує  економічне  і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.4 Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

    У раз порушення підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3 Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність  згідно з  чинним законодавством. Керівник Підприємства та бухгалтер  несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.


6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління підприємством здійснює його керівник - Директор.

6.2. Директор  підприємства  обирається на сесії міської ради та призначається на посаду розпорядженням міського голови.

6.3. При прийомі  на роботу з директором підприємства укладається контракт, в якому визначаються права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

6.4. Директор може бути звільнений з посади на підставах, передбачених у контракті та законодавстві України.

6.5. Директор підприємства за погодженням з управлінням комунального господарства (в подальшому УКГ) визначає структуру і встановлює штатний розпис підприємства.

6.6. Умови контракту з директором підприємства передбачають:

- термін дії контракту;

- права та обов’язки сторін;

- відповідальність директора перед Засновником;

- умови оплати праці та компенсації;

- умови звільнення з посади та гарантії.

6.7. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства  за винятком  тих, що віднесені  статутом  до виключної компетенції Засновника та інших органів управління даного Підприємства.

Директор Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, видає довіреності;

- відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.8. Директор  підпорядкований начальнику УКГ і організовує виконання його наказів.

6.9. Трудовий колектив та його самоврядування.

6.9.1. Трудовий  колектив  підприємства  становлять  усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

6.9.2. Трудовий колектив підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно з статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує  винахідницьку  і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- розглядає разом з Засновником та погоджує зміни і доповнення до статуту підприємства;

- разом з Засновником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об’єднання підприємств;

6.10. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства,  виробляються і  приймаються  його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.11. Право укладення колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.


7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Стратегія розвитку,  фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основу діяльності підприємства.

7.2.  До виключної компетенції Засновника Підприємства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

- встановлення розміру, форми та порядку внесення Засновником додаткових внесків.

7.3. Засновник та його виконавчий орган – управління комунального господарства мають право:

- отримати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

- знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

- встановлювати  Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Засновника;

- надавати  Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

- встановлювати рентабельність роботи Підприємства;

- контролювати здійснення покладених Засновником на Підприємство завдань.

7.4 Засновник Підприємства та його виконавчий орган – УКГ можуть прийняти рішення про передачу частини своїх прав до компетенції керівника Підприємства.


8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2. Розмір  чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні   фонди,  визначається Засновником при прийнятті міського бюджету.  Порядок  використання  цих коштів визначається рішенням Засновника.

8.3. Підприємство  може  утворювати  цільові фонди, призначені для покриття витрат,  пов’язаних з його діяльністю: Фонд розвитку виробництва, Фонд споживання, Резервний фонд, інші фонди.

8.3.1. Фонди розвитку створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, надбавки, одноразові виплати, винагороди та інші умови визначаються контрактом).

8.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється відповідно до чинного законодавства і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, отримані від благодійних внесків підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.


9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Засновника.

9.3 Підприємство ліквідується у випадках:

- прийняття відповідного рішення Засновника;

- визнання його банкрутом;

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи підприємства, або рішення про створення підприємства;

- на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.2011-2020 © Всі права застережено.