НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 29 вересня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження міської цільової програми "Духовне жит..."  № 1402-20/2017-20 від 20.04.2017р. 
Документ №1402-20/2017 від 20.04.2017р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до міської цільової програми "Духовне життя" на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017
Рішення міської ради  №3175-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до міської цільової програми "Духовне життя" на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.04.2017 року № 1402-20/2017
Рішення міської ради  №4838-65/2020 від 23.07.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.04.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(20  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 20.04.2017р.  № 1402-20/2017-20
 


Про затвердження міської цільової програми «Духовне життя» на 2017-2020 роки


Відповідно до  законів України «Про державні цільові програми», «Про культуру» та відповідно до п. 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


  1. Затвердити міську цільову програму «Духовне життя» на 2017-2020 роки (додається).
  2. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) щорічно при формуванні міського бюджету передбачати кошти на фінансування міської цільової програми «Духовне життя».
  3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Бойцана.
  4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я (Г.Романюк) та постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Р.Крутко).


Міський голова                                                                                                               І. Слюзар               ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішення міської ради

               від 20.04.2017 р.№1402-20/2017


                                                                                                               Міська цільова програма

«Духовне життя»

на 2017-2020 рокиЗамовник Програми:


Відділ культури

міської ради                                   Мандрусяк У.І.                              ___________


Керівник Програми:


Заступник міського голови                Бойцан В.В.                            ___________
ПОГОДЖЕНО


Відділ економіки

та муніципального розвитку

міської ради                                        Сенюк С.М.                            ___________


Фінансове управління

міської ради                                          Бакай Г.Д.                                ___________

     

Юридичний відділ

міської ради                                       Сончак Л.Б.                            ___________


Голова постійної комісії

міської ради                                      Романюк Г.М.                              ___________
2

ПАСПОРТ

міської цільової програми “Духовне життя”

на 2017-2020 роки


1.Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Коломийська міська рада.

2.Розробник програми – Відділ культури Коломийської міської ради.

3.Термін реалізації програми – 2017-2020 роки.

4.Етапи фінансування Програми – щорічно.

5.Обсяги фінансування Програми (тис. грн.)


Роки

Обсяги фінансування, тис.грн

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

міський

бюджет

інші
джерела

2017-2020

в т.ч.

3245

3245

-

2017

200

200

-

2018

1015

1015

-

2019

1015

1015

-

2020

1015

1015

-

       

6.Очікувані результати виконання Програми:

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів міста;

– забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної культури;

– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;

– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

– створення стійкого позитивного іміджу спільної діяльності міської ради, релігійних громад, об’єднань громадян та єпархіальних управлінь міста;

– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних     ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем;

– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам'яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;
3

– вирішення питання будівельних та ремонтно-реставраційних робіт церков;

– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад;

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування.


7. Терміни проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.

Замовник програми:                                                        

Відділ культури        

Коломийської міської ради                                                 У.Мандрусяк


Відповідальний виконавець:

Спеціаліст відділу культури                                                   І.Склепович


Керівник Програми:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                 В.Бойцан


4

Вступ

В умовах незалежності України, формування громадянського суспільства та демократизації роль духовної сфери суспільства повинна набути нового змісту.

В Україні розпочалося відродження релігійно-церковного життя та відновлення зруйнованої в радянські часи релігійно-церковної мережі. Докорінно змінилося ставлення населення до релігії та церкви, значно зріс рівень суспільної довіри до неї. Однак практика здійснення державної політики в цій сфері не сприяє піднесенню її ролі в державотворчих процесах, не формує структури громадянського суспільства для єдиного духовного простору, не сприяє розвитку позитивних тенденцій у духовно-культурній сфері суспільного буття України. Все це виходить з того, що “церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави” – так написано в Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Цей закон зіграв певну роль у нормалізації взаємовідносин держави і церкви. Але необхідно відмітити, що ним не регулюються відносини між церквою та місцевим самоврядуванням, особливо його представницькими органами – радами.

Певні проблеми у суспільстві створює також недостатня законодавча врегульованість таких питань, як відносини між школою та церквою.

Коломия – унікальне місто, з добре збереженою повагою людей до релігії і церкви.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста покликані сприяти національно-культурному розвитку українського народу, утвердженню його духовності, пошуку правильних шляхів подолання існуючої моральної кризи, мирному співіснуванню понад десяткам національностей та міжконфесійній злагоді.  Зважаючи на ситуацію, що склалася, сьогодні  перед Коломийською міською радою  стоїть завдання збереження та розширення позитивного розвитку державно-церковних відносин. Для його забезпечення розроблена Програма «Духовне життя» на період до 2020 року.

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами:

– потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства в Україні та задоволення зростаючої потреби громадянського суспільства в існуванні церкви як його важливої інституції;

– задоволення зростаючої потреби громадського суспільства в існуванні церкви як його важливої інституції;

– динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя в Україні, Коломиї;

– потребою у забезпеченні паритету взаємовідносин церкви і держави, органів місцевого самоврядування;

–  необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі;

– невідповідністю окремих положень чинного законодавства України вимогам і реаліям сучасного релігійно-церковного життя і суспільного життя у цілому;


5

– необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч і конфліктів;

– необхідністю нейтралізації спроб використання церкви та релігійних організацій у політичних цілях;

– необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв'язання;

– потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних процесах;

– необхідністю збереження національної культурної спадщини як основи національної культури та забезпечення розвитку культури і духовності Української нації, формування цілісної національно-культурної ідентичності;

– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей до історичної пам'яті українського народу: пам'яток нашої історії, культури, археології та архітектури, а також їхнього збереження;

– необхідністю подальшої демократизації владно-церковних взаємовідносин.

Виходячи з реалій релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного суспільства, слід всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію, або не сповідують жодної з них.


Законодавча база для розроблення Програми:

– Закон України від 23.04.1991 № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні організації»;

– постанова Верховної Ради Української РСР від 23.04.1991р. № 988-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

– Указ Президента України від 21.03.2002р. № 279/2002 «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій»;

– доручення Президента України від 08.07.2005р. № 1-1/657 «Про удосконалення владно-церковних відносин, відновлення порушених прав і законних інтересів релігійних організацій, прискорення розв’язання актуальних проблем у їхній діяльності»;

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002р. № 564-р «Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій».6

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення конституційного права мешканців міста на свободу совісті, остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, дальшого процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку духовної культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних, та інших особливостей міста.

Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів місцевої влади, релігійних та громадських об’єднань у справі розвитку духовного життя населення міста.

Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності українського суспільства, впровадження в суспільну свідомість загальнолюдських моральних цінностей, формування цілісної культурно-національної ідентичності шляхом:

– вироблення і нормативного закріплення дієвої моделі владно-церковних взаємовідносин в місті, яка, з урахуванням духовно-релігійних традицій українського народу та досвіду демократичних країн світу, найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям релігійно-церковного життя та перспективам його подальшого розвитку;

– посилення співпраці між органами місцевої влади, релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо суспільства;

– утвердження цивілізованих, демократичних форм співіснування владних структур і церкви в місті;

– сприяння вирішенню релігійно-духовних проблем на території міста;

– врегулювання правил суспільної моралі;

– надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності;

– формування цілісного національного духовно-культурного простору;

– активізації духовно-культурної творчості.

Міська цільова програма «Духовне життя» на 2017-2020 роки визначатиме стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями діяльності української держави у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма має забезпечувати кожній людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і соціальний статус церкви в умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової держави.

Завданням Програми є створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності, розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати релігію, духовно розвиватися


7

відповідно до вимог суспільства, виконання положень та вимог чинного законодавства у сфері владно-церковних відносин.

Реалізація міської цільової програми “Духовне життя” на 2017-2020 роки, що дасть можливість визначити взаємовідносини між церквою і місцевою владою, пріоритети та перспективи подальшого розвитку владно-церковних та міжконфесійних стосунків, зумовлена багатьма причинами, зокрема: суспільним запитом на активну участь церкви у становленні громадянського суспільства; динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя в місті Коломиї та в Україні; потребою мінімізації та подолання міжцерковних конфліктів; невідповідністю окремих положень базового Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” реаліям сучасного релігійно-церковного життя; потребою приведення у відповідність окремих положень чинного законодавства України до міжнародних нормативно-правових документів та Конституції України; необхідністю закріплення досягнутого рівня розвитку релігійно-церковного життя, владно-церковних та міжконфесійних взаємовідносин; розробкою механізмів унеможливленням втручання органів державної влади у діяльність релігійних організацій; потребою окреслення кола сучасних проблем у відносинах церкви і держави, визначення шляхів та механізмів їх розв'язання; нейтралізацією спроб окремих політичних сил використати церкву в політичних цілях.

Завдання програми:

–  вивчити найбільш гострі духовні потреби громади міста Коломиї;

– залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійно-духовної сфери;

– налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових проблем релігійних громад та об’єднань громадян, пов’язаних із реалізацією релігійно-духовних проектів;

– сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання високої духовності;

– сприяти спільній діяльності органів місцевої влади, громадських і релігійних організацій, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, пов'язаній з розвитком духовності та захистом моралі;

– утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні українському народу високі моральні цінності;

– використовувати для виховання громадян кращі здобутки вітчизняної та світової духовної спадщини;

– сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму населення;

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має негативний вплив на свідомість громадян;

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового способу життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей;


8

– спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних організацій у суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій громадянського суспільства;

– організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану пам'яток історії та культури, у зв'язку з чим розробити і затвердити режим збереження та порядку їх використання;

–  створити умови для збереження пам'яток історії та культури;

– розробити програму регенерації історичного середовища шляхом розроблення проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з реставрації, консервації пам'яток архітектури.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету: на капітальні видатки культових споруд (таблиця 1 Паспорта Програми, таблиця 2 Програми) – бюджет розвитку; на виконання заходів (Додаток до Програми) – загальний фонд міського бюджету, з залученням можливих благодійних внесків та інших джерел фінансування, передбачених законодавством України.

Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу об’єднати потужний потенціал міста у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам міста Коломиї у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні потреб мешканців, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян.

Організація і контроль за виконанням Програми

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється відділом культури Коломийської міської ради шляхом підготовки та проведення загальноміських заходів та їх фінансового забезпечення, соціологічних досліджень, опитувань учасників тощо.

Відповідно до Програми відбуватиметься активізація співпраці з боку церкви і місцевих органів влади, що стимулюватиме взаємні контакти між ними, зможе реально спричиняти подолання протистоянь і розколу та дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, незалежно від кількості їх послідовників, тривалості існування, а також поширення. Тут важливого значення набуває формування толерантності, головною метою якої є досягнення такого стану відносин між вірними різних релігій, у якому це стане ознакою не слабкості, а сили українського суспільства, багатоманітності його духовної культури. Виходячи з реалій релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного суспільства, варто всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію, або не сповідують ніякої.


9

Перелік заходів

міської цільової програми “Духовне життя”

на 2017-2020 роки

№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконан-ня

Програмні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього тис.грн.

Міський бюджет

Інші джерела

1

Надавати всебічну допомогу в межах, дозволених законодав-ством України, церквам і релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань.

Відділ культури

2017–2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

-

-


Покращення умов для задоволення духовних потреб жи-телів міста

2017

-

-


2018

-

-


2019

-

-


2020

-

-


2

Забезпечити ремонтні і рестав-раційні роботи з упорядкування пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у ремонтах та будівництві храмів і т.п.

Коломийська міська рада

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

2300

2300


Збереження пам’яток сакральної архітектури

2017

200

200


2018

700

700


2019

700

700


2020

700

700


3

Розробити реєстр обліку релі-гійних організацій міста в електронному вигляді.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

15

15


Упорядкува-ння даних про релігійні організації міста

2017

-

-


2018

5

5


2019

5

5


2020

5

5


10

4

Сприяти поширенню соціальної реклами в місті, спрямованої на піднесення та зміцнення духовно-моральних цінностей суспільства.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

60

60


Забезпечення просвітниць-кої ролі національної духовної культури

2017

-

-


2018

20

20


2019

20

20


2020

20

20


5

Сприяти проведенню спільно з   релігійними конфесіями культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, визначних подій.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

450

450


Поліпшення співпраці між владними структурами, громад-ськістю та церквами

2017

-

-


2018

150

150


2019

150

150


2020

150

150


6

Сприяння у проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих художніх творів та ін.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

150

150


Створення умов для мистецької творчості духовно-релігійного спрямування

2017

-

-


2018

50

50


2019

50

50


2020

50

50


7

Підтримка дій та заходів, що популяризують багатокультур-ність місцевих осередків, зокрема культуру національних та етнічних меншин на території міста.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

150

150


Формування цілісного духовно-культурного простору

2017

-

-


2018

50

50


2019

50

50


2020

50

50


11

8

Розробити реєстр обліку культових споруд, якими користуються релігійні організації в місті, в електронному вигляді.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

60

60


Збереження та належне використання культових споруд

2017

-

-


2018

20

20


2019

20

20


2020

20

20


9

Сприяти організації і підтримувати заходи, спрямовані на популяризацію засад християнства.

Відділ культури

2017-2020 роки

2017–2020 роки, в т.ч.

60

60


Забезпечення виховної ролі національної духовної культури

2017

-

-


2018

20

20


2019

20

20


2020

20

20
Замовник програми:                                                        

Відділ культури        

Коломийської міської ради                                                 У.Мандрусяк
Керівник Програми:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                 В.Бойцан
2011-2020 © Всі права застережено.