НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 13 липня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження положень про постійні комісії міської..."  № 8-2/2015-2 від 24.11.2015р. 
Документ №8-2/2015 від 24.11.2015р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до Положення про постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку
Рішення міської ради  №2888-36/2018 від 06.09.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.11.2015



 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(2  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 24.11.2015р.  № 8-2/2015-2
 


Про затвердження положень про постійні комісії  міської ради


Відповідно до частини 15 статті 47 Закону України "Про місцеве самовря­дування в Україні", міська рада

          вирішила:

       1. Затвердити положення про постійні комісії міської ради (додаються):


1.1. З питань депутатської діяльності,етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку


1.2. З питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин


1.3. З питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку


1.4. З питань комунальної власності, приватизації та оренди


1.5. З питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій


1.6. З питань  освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я


1.7. З питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин



Міський голова                                                                                                             І. Слюзар


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію  з питань депутатської діяльності,

етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15  ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія  з питань депутатської діяльності, етики, регламенту , захисту прав людини, законності та правопорядку  (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа  її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

       – скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

 • підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушення закону від осіб, які їх допустили, або звертається до  відповідного органу  чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;

– за дорученням міського голови, секретаря ради чи комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, зборами  громадян.

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

       2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

       2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

       2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та Регламентом міської ради.


4. Повноваження комісії

       4.1. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за письмовим зверненням депутата, групи депутатів чи з власної ініціативи розглядає питання, пов’язані з депутатською діяль­ністю та додержанням норм депутатської етики; розглядає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, готує висновки та рекомендації з цих питань, виступає на сесіях міської ради.

4.2.  З цією метою комісія :

       – готує висновки з питань гарантій депутатської діяльності;

       – систематично проводить узагальнення, а також подає рекомендації міській раді з питань дотримання правил депутатської етики;

       – проводить перевірку порушень депутатами правил етики,  а також норм  законодавства про статус депутатів і регламенту міської ради, що стосуються поведінки депутатів, розглядає звернення депутатів, депутатських груп і фракцій,  виборців, в яких повідомляється про допущені порушення;

     – готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата міської  ради;

 • здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій  міської ради, постійних комісій та інших комісій міської ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань міському голові  або секретарю міської ради;

      –  готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування;

    – готує і подає висновки та відповіді на звернення органів влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

     – розглядає питання  дотримання прав людини і громадянина, комплексні та цільові програми профілактики злочинності і правопорушень, охорони громадського порядку;

– вивчає з питань, віднесених до відання міської ради, діяльність виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, за результатами перевірки подає рекомендації та подання на розгляд їх керівників,а в необхідних випадках – на розгляд міської ради, або в інші правоохоронні та контролюючі органи;

       – здійснює контроль за виконанням рішень міської  ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку;

       – взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, іншими контролюючими органами, установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції міської ради;

       – при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання законності,  з питань організаційно-правових основ боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув'язнення, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з корупцією й інших питань;

       – розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

       4.3. Комісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення міській  раді.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями по одержанню висновків щодо проектів рішень, які будуть виноситися на розгляд сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити  пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень  під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради, її виконавчих органів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.5. Комісія  заслуховує депутата, який:

       – порушив регламент міської ради, внаслідок чого мали місце зрив або вимушена перерва засідання чи інша дезорганізація роботи ради;

       – принизив честь і гідність інших депутатів під час сесії міської ради, допустив образливі викрики, перешкоджав виступу іншого депутата;

       – розголосив відомості, які стосуються питань, розглянутих на закритих засіданнях міської ради, постійних комісій і не підлягають за їх рішенням розголосу, а також відомості, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом;

       – допустив образливі висловлювання на адресу комісій міської ради, груп депутатів, виконкому, інших державних органів і громадських організацій;

– без поважних причин не бере участь в сесіях міської ради,  роботі комісії, до складу якої він входить;

­– використав у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості. Комісія не розглядає питання, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні звернення.

5.6. Комісія  стосовно депутата, який порушив правила депутатської етики, вживає такі заходи впливу:

- усне зауваження;

- зауваження із занесенням до протоколу засідання;

- вносить на розгляд міської ради пропозицію про:

       а) позбавлення його права участі в роботі сесії на строк до трьох засідань;

       б) повідомлення через засоби масової інформації фактів про порушення депутатом норм депутатської етики та про заходи впливу, які вживала до нього міська рада.

5.7. Депутат зобов’язаний дати пояснення комісії з питання, яке розглядається, і має право звернутися до сесії міської ради про свою незгоду з рішенням комісії.

5.8. Звертатися з поданнями, інформацією в прокуратуру, інші правоохоронні та контролюючі органи, установи та організації про вжиття заходів щодо усунення виявлених комісією порушень законності та притягнення до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, винних осіб.        

5.9. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії,  та готувати їх на розгляд міської ради.

5.10. Члени комісії мають право безперешкодно (в тому числі на усний запит), при пред’явленні посвідчення депутата, отримати інформацію з питань діяльності комісії у виконавчому комітеті та в підприємствах, установах та організаціях, які діють на території Коломийської міської ради незалежно від форм власності.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та її секретаря, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом міської ради.


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин


1. Загальні положення

     1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15  ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

     1.2. Постійна комісія з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

       1.3  Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.

       1.4 До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

       1.5 Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії.

2.1 Основною формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісії. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою.

2.2 Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

       Голова комісії:

- скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствам, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- за дорученням міського голови  або секретаря ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян;

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

     2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

          Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

       2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради може створюватись робоча група з залученням представників громадськості, спеціалістів.

2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціа-тивою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомен-дації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Постійна комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

4.1. Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проекти плану економічного та соціального розвитку міста та його фінансове забезпечення, податкову систему в місті, інвестиційні проекти готує висновки та пропозиції з цих питань і подає їх на розгляд міської ради.

- проекти міського бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, звіти та їх виконання, вивчає та готує питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва;

- бюджетні запити головних розпорядників коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- питання щодо розподілу переданих з Державного і обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і вносить на розгляд міської ради;

- щоквартально звіти про виконання міського бюджету, розпорядників кредитів та вносить пропозиції міській раді;

- аналізує  подання  інших постійних комісій з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів;

- вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;

- контролює, аналізує, доводить через ЗМІ, веб-сайт до громади  міський бюджет, що є планом формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, весь бюджетний процес. поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків, бюджет розвитку –  доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази, розмір та суми субвенцій – міжбюджетних дотацій і їх напрямок використання й фактичне використання.

4.2. Постійна комісія за дорученням ради, секретаря ради, міського голови або з власної ініціативи:

- погоджує бюджетний розпис і зміни до нього;

- погоджує структуру видатків  з статутних фондів комунальних підприємств;

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частини міського бюджету, витрати бюджетних коштів, в тому числі коштів фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

- здійснює контроль за звітом, який подає виконком міської ради про використання коштів резервного фонду міського бюджету;

- розглядає і узагальнює  пропозиції депутатів, постійних комісій районної ради, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проектів плану економічного і соціального розвитку, бюджету, які внесені на розгляд ради;

- вивчає доцільність надання пільг, відповідного до чинного законодавства, окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації раді;

- здійснює контроль за виконанням виконавчим комітетом рішень міської ради в частині витрат і збереження коштів;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих міською радою рішень з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, фінансуванням міських цільових програм;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань  наповнення  і витрачання коштів міського бюджету;

- вносить пропозиції щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до міського бюджету ;.

- вивчає питання інвестиційної діяльності органів виконавчої влади, законності та ефективності використання фінансових ресурсів (в тому числі контролюючи діяльність тендерного комітету та інших підрозділів тощо через які здійснюється направлення  бюджетних грошових потоків;

- готує і подає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

- розглядає питання стосовно цінової політики, місцевих податків та зборів;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

- на всіх стадіях бюджетного процесу здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства.


5. Права постійної комісії

5.1. Постійна комісія з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин має право:

- у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх   філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

- здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету, міської ради;

- вносити пропозиції щодо  питань  та порядку денного пленарних засідань міської ради.

       5.2. Постійна комісія має право:

- заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції. Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законо-давства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Постійна комісія має  також право:

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень  під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні;

- узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії, та готувати їх на розгляд міської ради;

- вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіти посадових осіб міської ради, її виконавчих органів про їхню роботу в цілому або з окремих питань;

- тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати пояснення та порядок їх застосування з питань, віднесених до відання комісії.

5.4. За результатами вивчення і розгляду питань, з урахуванням пропозицій  інших постійних комісій, постійна комісія готує висновки і рекомендації  на  засідання виконавчого комітету та має право скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.


6. Обов’язки постійної комісії

       Постійна комісія з питань бюджету,  інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин  також зобов’язана:

6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та її секретаря, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом міської ради.

6.6. Дотримуватись принципу публічності та прозорості - інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Члени постійної комісії зобов’язані збирати, контролювати, аналізувати  необхідну інформацію щодо бюджетного процесу (в т.ч. про рух всіх бюджетних грошових потоків, про стан казначейських рахунків міської ради, та її матеріально-технічне забезпечення  тощо) і в обов’язковому порядку при необхідності представляти її на засіданнях виконкому та сесіях міської ради,  регулярно  її оприлюднювати з відповідними висновками.

6.7. Члени постійної комісії приймають участь у всіх засіданнях комітету з конкурсних торгів для отримання інформації, контролю, аналізу та надання висновків щодо ефективного руху та використання  бюджетних коштів.

6.8. Члени постійної комісії не можуть уникати відповідальності за рішення, які порушують права та інтереси громади, тому  завжди зобов’язані приймати участь і впливати на  бюджетний процес в місті Коломия.

6.9. Члени постійної комісії зобов’язані в повній мірі дотримуватись Закону ВР України, від 11.09.2003, № 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині проведення аналізу, розгляду, оприлюднення, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторного впливу регуляторних актів, розроблених органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

      Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчі органи міської ради.

.


                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань  підприємництва, регуляторної політики,

архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку


1.Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15  ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку  (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

1.3. Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.  Усі інші питання структури  вирішуються комісією згідно цього Положення та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії

       – скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

         – підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушення закону від осіб, які їх допустили, або звертається до вищестоячого у порядку підпорядкованості органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;

       – за дорученням міського голови або секретаря ради голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян.

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається у разі потреби і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина членів від загального складу комісії.

       2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

       2.7. Питання,  які належать до відання кількох комісій, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або  секретаря міської ради можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

       4.1.  Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою розглядає питання  розвитку  підприємництва, малого та середнього бізнесу, впровадження регуляторних актів; питання архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської  ради.

4.2. З цією метою комісія:

        – бере участь у розробці проектів комплексних і цільових перспективних програм розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ;

       – розглядає заходи щодо розвитку та підтримки підприємництва у м.Коломиї;

– розглядає питання дотримання і виконання  вимог єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, архітектури та містобудування

-  вивчає стан, вносить пропозиції, розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури, міського та соціально-побутового будівництва. Здійснює контроль  за  впровадженням відповідних цільових  комплексних програм;

-  здійснює моніторинг за розробкою та дотриманням генерального плану забудови міста;

-  попередньо розглядає, аналізує та вносить рекомендації до проектів міського бюджету, планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань розвитку промисловості, архітектури та будівництва;

-  погоджує дозвіл на будівництво соціально-культурних об’єктів;

- вивчає стан діяльності транспортних підприємств і організацій незалежно від підпорядкованості і форм власності, вносить пропозиції міській раді стосовно розвитку мережі автомобільних доріг, їх експлуатації та ремонту;

- надає пропозиції по визначенню маршрутів і графіків руху автотранспорту з вантажного і пасажирського перевезення міського та міжміського сполучення, вносить пропозиції щодо покращання обслуговування підприємств і населення міста  засобами   автомобільного,  залізничного  та  інших  видів транспорту;

– попередньо розглядає і погоджує проекти рішень міської ради з питань обсягів розвитку транспортного господарства, мереж засобів зв’язку, які входять в програму соціально-економічного та культурного розвитку міста  та інші програми;

– здійснює контроль і аналізує законність і ефективність використання бюд­жетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на ці галузі. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання усіх джерел здійснення програм соціально-культурної розбудови і благоустрою міста, розвитку інфраструктури, дотримання правил забудови міста;

– вирішує інші питання, які віднесені до відання міської  ради та комісії.

4.3. Комісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення міській  раді.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями про одержання висновків щодо проектів рішень, які будуть розглядатися на сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити  пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень  під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії,  та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради, її виконавчих органів та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати пояснення та порядок їх застосування з питань, віднесених до  відання комісії.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та її секретаря, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим Положенням та Регламентом міської ради.



                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань комунальної власності,

приватизації та оренди


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15  ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань комунальної власності, приватизації та оренди (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

       –скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

–підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушення закону від осіб, які їх допустили, або звертається до вищестоящого у порядку підпорядкованості органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;

–за дорученням міського голови або секретаря ради  представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян.

       2.3.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

       2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

       4.1. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання відчуження нерухомого майна (крім землі), яке належить до комунальної власності, оренди цього майна, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської  ради.

       4.2. З цією метою комісія :

– розглядає питання про продаж, передачу в оренду, суборенду , оперативне управління або під заставу об’єктів комунальної власності, а також придбання (набуття) таких об’єктів у власність територіальної громади ;

– вивчає пропозиції щодо умов проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень, бере участь в цих конкурсах;

– розглядає ставки орендної плати за нежитлові приміщення, приймає рекомендації щодо зменшення їх розміру для окремих орендарів;

– вирішує інші питання, які віднесені до відання міської  ради та комісії.

       4.3. Комісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення міській  раді.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями по одержанню висновків щодо проектів рішень, які будуть виноситися на розгляд сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії, та готувати їх на розгляд міської ради

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради, її виконавчих органів та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати пояснення та порядок їх застосування з питань, віднесених до  відання комісії.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Приймати участь у  підготовці проектів рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та її секретаря, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом міської ради.


                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань  житлово-комунального

і дорожнього господарства та комунікацій        


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15 ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань  житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа депутатів її для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету і поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням, Регламентом міської ради та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

– скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

– підписує висновки і рекомендації, протоколи засідань комісії;

– за дорученням міського голови або секретаря ради представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян.

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

       2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

       2.7. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль на засадах обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

       4.1. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

– попередньо розглядає і погоджує проекти рішень міської ради з питань розвитку дорожнього, житлово-комунального і транспортного господарства, мереж газового господарства і електропостачання, засобів зв’язку, які входять в програму соціально-економічного та культурного розвитку міста та інші програми;

– здійснює контроль і аналізує законність і ефективність використання бюд­жетних коштів загального і спеціального фондів, що спрямовуються на потреби житлово-комунальної галузі. Вивчає і вносить пропозиції щодо раціонального використання всіх джерел здійснення програм соціально-культурного розвитку і благоустрою міста, розвитку інфраструктури, дотримання вимог законів з питань ціноутворення, комунальних послуг, економії режиму енергозбереження, тощо;

–  вивчає аналіз діяльності  комунальних підприємства та установ житлово-комунального господарства на території міста, готує висновки і рекомендації;

– розглядає проекти програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста, програм забезпечення населення міста житлово-комунальними послугами;  розмірів тарифів для населення;

– вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

       4.2. Комісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення міській  раді.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

       5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями про одержання висновків щодо проектів рішень, які будуть розглядатися на сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи, керівники комунальних підприємств зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку здійснення своєї діяльності. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готувати висновки з цих питань.

5.7. Тлумачити окремі положення рішень міської ради з питань, що на­ле­жать до її відання, давати роз'яснення щодо порядку їх застосування.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Вивчати проекти рішень міської ради, підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, перед­баченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом міської ради.



                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15  ст.47. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.3. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

       –скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

–підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушення закону від осіб, які їх допустили, або звертається до вищестоящого у порядку підпорядкованості органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;

–за дорученням міського голови або секретаря ради  представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян.

       2.3.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

       2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

4.1. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання  в галузі освіти, культури, спорту, молодіжної політики, засобів масової інформації, соціального захисту та охорони здоров’я  та подає свої рекомендації, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради.

       4.2. З цією метою комісія :

       – вивчає та подає свої висновки щодо впровадження державної політики у галузі освіти, науки, культури, інформаційної політики, роботи з молоддю, соціального захисту та охорони здоров’я ;

       – розглядає проекти програм:  розвитку освіти, дошкільного виховання, культури та духовності;  проекти програм та заходів, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, розвиток фізичної культури і спорту; програми соціального захисту населення та медичного обслуговування;

       – аналізує стан освіти в місті, вивчає перспективи розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

       – здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ освіти, організації системи освіти, зміцнення її матеріальної бази, господарського обслуговування; сприяє розвитку мережі і зміцненню матеріальної бази закладів культури та шкіл естетичного виховання;

       – розглядає питання соціального захисту працівників освіти, культури,  учнівської  молоді, вивчає умови для їх виховання та навчання;

 • розглядає питання щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

– взаємодіє з політичними партіями та громадськими організаціями, об'єднаннями, творчими спілками, друкованими та електронними засобами масової інформації;

 • забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність міської ради;
 • розглядає та подає висновки на проекти рішень з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, засобів масової інформації, соціального захисту населення, охорони здоров’я, в галузі поліпшення становища жінок, забезпечення їм рівних прав і можливостей, захисту інтересів сім’ї дітей, проблем поліпшення демографічної ситуації;
 • сприяє забезпеченню на території міста реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і  сім’ї та в галузі фізичної культури і спорту, соціального захисту та медицини;
 • розглядає пропозиції з питань визначення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів на підприємствах, об’єднаннях, установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;
 • здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат, побутових, торговельних та інших видів послуг;
 • здійснює контроль за виконанням державних, регіональних, місцевих програм щодо поліпшення умов життєдіяльності дітей, молоді, жінок і сім’ї, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
 • сприяє розвитку та організації діяльності соціальних служб для молоді, інформаційно-довідкових закладів та служб соціальної допомоги і підтримки сім’ї , жінок, дітей та молоді;
 • розглядає питання морально-духовного та патріотичного виховання молоді, створення та надання підтримки молодіжним і дитячим закладам творчості, клубам за інтересами за місцем проживання;
 • приймає участь у забезпеченні відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань медичного обслуговування, розвитку і вдосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності;        – вирішує інші питання, які віднесені до відання міської  ради та комісії.

4.3.Ккомісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку , визначеному цим Положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування України» та іншими законами отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення міській раді.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

       5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями про одержання висновків щодо проектів рішень, які будуть розглядатися на сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи, керівники комунальних підприємств зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку здійснення своєї діяльності. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готувати висновки з цих питань.

5.7. Тлумачити окремі положення рішень міської ради з питань, що на­ле­жать до її відання, давати роз'яснення щодо порядку їх застосування.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Вивчати проекти рішень міської ради, підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, перед­баченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом міської ради.


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішенням міської ради

                                                                                                        від 24.11.2015 р. № 8-2/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію з питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч. 15 ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Коломийської міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин (далі - комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

1.3. Комісію обирає міська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно з цим Положенням та зазначеним вище Законом.

1.4.  До складу комісії не може входити міський голова та секретар ради.

1.5.  Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.


2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

       – скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

– підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушення закону від осіб, які їх допустили, або звертається до вищестоящого у порядку підпорядкованості органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;

– за дорученням міського голови  або секретаря ради  представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадян.

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

       2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.5. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

       2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови або секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій


3. Основні принципи здійснення контролю

       3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням та реалізацією Конституції та Законів України на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.


4. Повноваження комісії

       4.1. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою розглядає питання екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин, бере участь у здійсненні земельної реформи, забезпеченні раціонального використання природних ресурсів, комплексних програм охорони навколишнього природного середовища, створенні умов для ефективного використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, розробляє проекти рішень та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради.

       4.2. З цією метою комісія:

– попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються міською радою і визначені Земельним кодексом України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими законодавчими актами України;

– розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу та інвентаризації земель;

– розглядає питання щодо надання пільг з оплати за землю;

– здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини;

– розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

– організовує вивчення навколишнього природного середовища;

– розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;

– погоджує надання та скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів; комплексні програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території міста; питання про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні і виносять на розгляд ради;

– вирішує питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

– бере участь у розробці програми використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів та у їх реалізації;

– вирішує питання регулювання земельних відносин;

– розглядає питання розмежування земель державної і комунальної власності на території міста;

– вирішує інші питання, які віднесені до відання міської  ради та комісії.

       4.3. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.


5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1. Звертатись до виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб,  установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями по одержанню висновків щодо проектів рішень, які будуть виноситися на розгляд сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити  пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень  під час їх попереднього розгляду  на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії, та готувати їх на розгляд міської ради

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб міської ради, її виконавчих органів та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати пояснення та порядок їх застосування з питань, віднесених до  відання комісії.


6. Обов’язки постійної комісії

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради та її секретаря, міського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. Члени постійної комісії зобов’язані бути присутні на засіданні комісії. Якщо членом постійної комісії без поважних причин пропущено 6 (шість) засідань комісії, комісія може рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні міської ради питання про виключення члена комісії із складу комісії.





2011-2024 © Всі права застережено.