НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 16 червня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про управління освіти Коломи..."  № 3343-40/2018-40 від 26.12.2018р. 
Документ №3343-40/2018 від 26.12.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції
Рішення міської ради  №1196-17/2017 від 26.01.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.12.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(40  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 26.12.2018р.  № 3343-40/2018-40
 

Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції


У зв’язку з реалізацією повноважень управління освіти Коломийської міської ради на територію приєднаних сільських територіальних громад, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 26.01.2017 р. №1196-17/2017 «Про затвердження Положення про управління освіти Коломийської міської ради у новій редакції».
  3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Бойцана В.В.

       4.    Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Г. Романюк).


Міський голова                                                                                                             І. Слюзар

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      рішення міської ради

                        від 26.12.2018 р. №3343-40/2018


ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Коломийської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Управління освіти Коломийської міської ради (далі – управління освіти) є виконавчим органом Коломийської міської ради.

1.2. Управління освіти  є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.3. Управління освіти утворюється за рішенням міської ради, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові. З питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний та підзвітний Департаменту освіти, науки та молодіжної  політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

       1.4. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Управління освіти утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою.

1.6. Юридична адреса управління освіти Коломийської міської ради: вул. Й. Кобринського, 10, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200.

1.7. Майно управління освіти належить йому на праві оперативного управління, складається з основних та оборотних коштів, які виділені міською радою з бюджету м. Коломиї і знаходяться на самостійному балансі управління освіти.

1.8. Управління  освіти є неприбутковою установою та не має на меті  отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Управління освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

1.9. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради або в іншому порядку, встановленому законом.

1.10. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів, що залишились здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям, які визначені власником або зараховуються до доходу бюджету.

Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені Управління, що ліквідується.


2. Завдання та функції

2.1. Завданнями Управління освіти є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

2.1.2. Аналіз стану освіти у місті та приєднаних сільських територіальних громадах, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної, удосконалення мережі відповідних закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян.

2.1.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.4. Організація фінансового забезпечення закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад, зміцнення їх матеріально-технічної бази, координація діяльності цих закладів.

2.1.5. Сприяння проведенню експериментальної, інноваційної діяльності, впровадженню передового педагогічного, виробничого досвіду та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад.

2.1.6. Забезпечення координації роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.1.7. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти.

2.1.8. Сприяння розвитку самоврядування у  закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

2.2. Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, дотриманням установчих документів закладів освіти.

2.2.2. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста та приєднаних сільських територіальних громад  за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

2.2.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.

2.2.4. Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання закладів освіти.

2.2.5. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища. Створює умови для забезпечення прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Надає логопедичну допомогу.

2.2.6. Створює умови для навчання за екстернатною формою.

2.2.7. Сприяє проведенню інноваційної діяльності у системі загальної середньої освіти, організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення.

2.2.8. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста та приєднаних сільських територіальних громад повної загальної середньої освіти.

2.2.9. Здійснює облік дітей шкільного віку та учнів. У разі ліквідації в установленому законом порядку закладу загальної середньої освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти.

2.2.10. Забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як державної у закладах освіти, сприяє розвиткові мов інших національностей, представники яких компактно проживають у місті.

2.2.11. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин.

2.2.12. Затверджує відповідно до вимог законодавчих актів штатні розписи закладів дошкільної освіти.

2.2.13. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти.

2.2.14. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, турніри, олімпіади та інші змагання серед учнів та конкурси професійної майстерності педагогічних працівників.

2.2.15. Формує замовлення на видання підручників,
навчально-методичної літератури, програм навчальних предметів, посібників,  бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

2.2.16. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад, аналізує їх використання. Є головним розпорядником бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на утримання закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної  міста та приєднаних сільських територіальних громад.

2.2.17. Здійснює нагляд за станом і капітальним ремонтом закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад; погоджує проекти реконструкцій, будівництва закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

2.2.18. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо. Забезпечує господарське обслуговування закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад.

2.2.19. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень у межах бюджетних призначень.

2.2.20. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.2.21. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх, здійсненню соціально-педагогічного патронажу.

2.2.22. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

2.2.23. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

2.2.24. Забезпечує створення, функціонування психологічної служби у закладах освіти та інституту соціальних педагогів.

2.2.25. Координує роботу, пов'язану зі здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

2.2.26. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

2.2.27. Забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, які навчаються у закладах освіти та дітей інших категорій із залученням коштів батьків, контролює нормативність організації та якість харчування у закладах освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад.

2.2.28. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.29. Здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посад керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, у порядку, визначеному законодавством у галузі освіти.

2.2.30. Забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців).

2.2.31. Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.2.32. Організовує проведення атестації педагогічних кадрів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.2.33. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.2.34.Вносить пропозиції до виконавчих органів міської ради про нагородження учнів – переможців спортивних змагань, предметних олімпіад, конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнських конкурсів, турнірів та стимулювання праці їх вчителів.

2.2.35. Нагороджує Почесною грамотою Управління працівників освітньої галузі міста.

2.2.36. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку у галузі освіти, бере участь в організації виконання цієї програми, надає в установленому порядку звіти про хід та результати виконання.

2.2.37. Розробляє та готує до затвердження міською радою програми розвитку в галузі освіти, організовує виконання цих програм.

2.2.38. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти у місті та приєднаних сільських територіальних громадах; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.2.39. Інформує через засоби масової інформації громадськість про стан та перспективи розвитку освіти у місті та приєднаних сільських територіальних громадах. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.

2.2.40. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

2.2.41.Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Управління.

2.2.42.Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2.2.43. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету.

2.2.44. У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.


3. Права управління освіти

3.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів.

3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад.

3.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

3.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, установ освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.6. Регулювати  питання надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

3.7. Надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, що знаходяться на балансі управління.

3.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.9. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Коломийської  міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.

3.10. В установленому порядку отримувати від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання, громадських та релігійних організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на управління освіти завдань.

3.11.Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари, утворювати робочі групи з питань, що належать до компетенції управління освіти.

3.12. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.13. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчинення правопорушень.

3.14. Реалізовувати інші права та функції, що визначені чинним законодавством.

4. Керівництво та апарат управління

4.1. Структура управління, чисельність його працівників, штатний розпис затверджуються міським головою, Положення про управління освіти – міською радою.

4.2. Управління має право створювати відокремленні структурні підрозділи без прав юридичної особи, у порядку передбаченому чинним законодавством.

До таких структурних підрозділів належать: централізована бухгалтерія, інформаційно-методичний центр, логопедичний пункт, група централізованого господарського обслуговування закладів освіти, які діють на підставі положень, затверджених начальником управління освіти.

4.3. Управління освіти очолює начальник управління, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади – міським головою. На час відсутності начальника, управління освіти очолює заступник начальника управління.

4.4. На посаду начальника управління освіти призначається особа з повною вищою педагогічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на  державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання Управлінням основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

4.5.  Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста та приєднаних сільських територіальних громад в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

4.5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління освіти;

4.5.2. Затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти, функціональні обов'язки його працівників;

4.5.3. Планує роботу управління  і аналізує стан її виконання;

4.5.4. Видає у межах компетенції управління  накази, організовує і контролює їх виконання;

4.5.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління  (крім посадових осіб), керівників закладів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.5.6.  Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного навчального закладу;

4.5.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління освіти, керівників та педагогічних працівників закладів та установ освіти, у порядку , встановленому чинним законодавством;

4.5.8.  Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівників управління;

4.5.9. Розпоряджається бюджетними коштами у межах затвердженого кошторису. Має право першого підпису документів.

4.5.10. Затверджує штатні розписи, кошториси закладів і установ освіти, структурних підрозділів управління освіти, згідно чинного законодавства;

4.5.11. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

4.5.12. Відкриває рахунки у банках України.

4.5.13. Затверджує план роботи управління освіти за погодженням із заступником міського голови відповідно до його функціональних обов’язків.

4.5.14. Бере участь у координації процесу розробки проектів комплексних регіональних, місцевих програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій тощо.

4.5.15. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4.5.16. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції управління освіти, на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

4.5.17. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління освіти, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.

4.5.18. Аналізує результати роботи працівників Управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

4.5.19. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

4.5.20. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів в управлінні.

4.5.21. Забезпечує дотримання працівниками управління трудового законодавства та законодавства України з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4.5.22. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень управління.

4.5.23. Представляє управління у відносинах з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

4.5.24. Укладає договори, спрямовані на виконання повноважень Управління.

4.5.25. Інформує міського голову та заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків про стан виконання завдань та функцій, покладених на управління освіти.

4.5.26. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

4.5.27. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень управління освіти, та надає відповіді на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

4.5.28. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти та виховання.

4.5.29. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

4.3. Накази начальника управління, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, директором департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

4.4. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються згідно з чинним законодавством.

4.5. При Управлінні створюється колегія з питань освіти, діяльність якої регламентується Положенням, що затверджується наказом начальника Управління. Склад колегії управління, а також питання, що передаються на її розгляд, визначаються наказом начальника управління. Рішення колегії реалізуються в наказах управління освіти.

4.6. При Управлінні  може створюватись Рада директорів закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад, склад якої затверджується наказом начальника управління. Повноваження Ради визначаються положеннями про неї, що затверджується наказом начальника Управління.

4.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні утворюється інформаційно-методичний центр як структурний підрозділ управління освіти, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління.

4.8. Для організації фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку в установах освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад при управлінні освіти створюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ управління, та діє відповідно до положення, затвердженого начальником управління.

4.9. Для організації господарського обслуговування закладів освіти міста та приєднаних сільських територіальних громад, при управлінні освіти створюється група централізованого господарського обслуговування закладів освіти як структурний підрозділ управління, яка діє відповідно до положення, затвердженого начальником управління.

4.10. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міста, області, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2011-2019 © Всі права застережено.